Opposite, författare på Åhlin & Ekeroth

Framtiden bygger vi tillsammans

Hållbarhet är inte en del av bygg- och fastighetsbranschen. Hållbarhet - genom energieffektivisering, klimatsmarta materialval och återbruk - är hjärtat i hela vår verksamhet. Det framgick med all tydlighet under Åhlin & Ekeroths evenemang ”Bygg för framtiden” på Frimurarhotellet i Linköping.

Hur bygger vi hållbart i praktiken? Hur energieffektiviserar vi våra fastigheter och hur skapar vi framtidens hållbara städer? Frågor som dessa stod i fokus när ett hundratal representanter från regionens bygg- och fastighetsbransch den 14 september samlades, på initiativ av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Under trygg ledning av moderator Anchi Alm, Granit PR & Kommunikation, guidades fastighetsägare, hyresvärdar, byggherrar och andra företag genom ett antal givande föreläsningar och diskussioner. Efter att Åhlin & Ekeroths VD Göran Lundström hälsat gästerna välkomna, berättade klimatcoach och författare Lars Ejeklint om vikten av energieffektivisering i fastighetsbranschen.

Anchi Alm, Granit PR & Kommunikation. Foto: FotograFia

Lars Ejeklint, klimatcoach och författare. Foto: FotograFia

Energifrågan, som en av vår tids stora framtidsfrågor, sätter fingret på hur hållbarhet och energieffektivitet alltid går hand i hand. Mot bakgrund av skenande elpriser och kapacitetsbrist, poängterade Lars att en kris också ofta blir en katalysator till förändring. Med relativt små egna insatser kan vi göra stor skillnad, menar Lars och skickar med ett antal matnyttiga tips, där nattvandringar sticker ut som det allra viktigaste. Gör ett besök i verksamheten under stängda timmar, använd syn och hörsel, undersök vilka energitjuvar som finns och vilka vinster som kan göras med tidsstyrning av ventilation och belysning?

Foto: FotograFia

Människor, teknik och samverkan

Att bli bättre på att anpassa energianvändningen till verksamheten, att sätta sparmål tillsammans och att involvera varenda tänkbar ”kotte” i effektiviseringslustan, är viktiga parametrar även enligt Karin Jönsson, fastighetschef Bostadsstiftelsen Platen i Motala och Magnus Welin Harrström, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth. Tillsammans med Lars Ejeklint bildade de båda en samtalspanel på temat och berättade bland annat om ett energibesparande samverkansprojekt där Platen och Åhlin & Ekeroth genomfört en renovering - med fokus på energieffektivisering - av 350 hyreslägenheter i kvarteret Ekön.

Karin Jönsson, fastighetschef Bostadsstiftelsen Platen i Motala och Magnus Welin Harrström, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

Magnus passade på att tipsa fastighetsägare om att dela upp tänkbara effektiviseringsåtgärder i yttre, invändiga, tekniska och fastighetsspecifika områden, detta för att förenkla valmöjligheter och underlätta prioritering efter eget behov och egen plånbok. Åhlin & Ekeroth fungerar gärna som rådgivande partner och hjälper till med allt ifrån statusbesiktning och energikartläggningar till kalkylförslag med förväntad besparing.

Karin lyfte just samverkansformen som en effektiv metod, där olika aktörer – med olika kompetens – bidrar med viktiga insikter redan tidigt i arbetsprocessen. Lars Ejeklint och panelen betonade också att teknik inte alltid är lösningen på alla problem. Ventilation och termostater i all ära, men har vi inte koll på våra mjuka värden och får människorna med oss i våra processer, är insatserna ofta rätt lite värda.

Linköping borde vara huvudstad!

En livgivande historielektion förgyllde det första passets sista anförande. Historikern, författaren och den tvåfaldiga vinnaren av På Spåret – Gunnar Wetterberg – lotsade oss entusiastiskt genom byggandets utveckling från industrialism till nutid. Förutom den spännande insikten att Stockholm aldrig borde ersatt Linköping som Sveriges huvudstad, konkluderar Gunnar att byggnation av framtidens stad vilar på de tre parametrarna;

Demografi
En extremt – på lång sikt - oberäknelig faktor som bestämmer efterfrågan på skolor, på vårdcentraler och bostäder. Gunnar menar att det är hög tid för kloka fastighetsägare och planera för goda boenden utan trösklar, med vida portar, för de stora kullarna från sent 40-tal att kunna bo kvar i länge.

Kommunikationer
Hur behöver vi anpassa byggnationen när bilarna inte längre dominerar stadsbilden? Vi är redan på väg dit, men kommer med allt fler cykelbanor, självkörande fordon och bilpooler få ännu mer yta i städer som tidigare varit reserverade för flerfiliga vägar. Då vår rörelsefrihet ändå begränsas något av detta, blir troligen förtätning av städerna en logisk följd.

Klimat
Så mycket som 15 – 20 procent av världens utsläpp genereras i byggsektorn. Här måste stora förändringar ske, på kort tid. Fler sätt att bygga klimatsmart, minska utsläppen, mer trähus, grön betong, undvik rivningar och prioritera återbruk.

Gunnar Wetterberg, historiker och författare. Foto: FotograFia

Foto: FotograFia

Kommunikation och engagemang

Magnus Hall, styrelsemedlem för Åhlin & Ekeroth och f.d. vd för Vattenfall. Foto: FotograFia

Med kan-el bullar i magen (vi som var där vet) tog Magnus Hall, styrelsemedlem för Åhlin & Ekeroth och f.d. vd för Vattenfall över ordet. Han tog åhörarna med sig på Vattenfalls resa mot en mer hållbar organisation och betonade vikten av en trovärdig och gemensamt förankrad strategi. Med devisen ”att erbjuda ständigt klimatsmartare produkter med målet att kunderna ska kunna leva fossilfritt inom en generation”, lyckades Magnus Hall under sina sex år som ledare vända hukade medarbetare till stolta, hållbarhetsmedvetna kollegor. Magnus betonar att nycklarna till framgång ligger i att skapa engagemang, att ständigt kommunicera milstolpar och målsättningar och dela med sig av konkreta resultat.

Mänsklig kärna i all verksamhet

När Stefan Fredriksson, fastighetschef på region Östergötland och Helena Helgegren, hållbarhetschef Åhlin & Ekeroth gjorde Magnus Hall sällskap på podiet, flyttades fokus från ett mer generellt hållbarhetsperspektiv, till en konkret diskussion kring fastighetsbranschen. Stefan berättade bl.a. hur vårdsverige behöver leverera en ”nära vård”, där tekniska lösningar och digitalisering skapar nya förutsättningar för vård i hemmet. Med de 700 000 kvadratmeter vårdlokaler som idag finns, är det viktigt att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Regionen jobbar för att optimera lokalanvändningen och bli mer flexibla i sina olika verksamheter. Region Östergötland har ett brett program för hållbarhetsfrågor och behöver samverka mer med regionens kommuner för att lösa ett växande vårdbehov.

Panelsamtal. Foto: FotograFia

Stefan Fredriksson, fastighetschef på region Östergötland. Foto: FotograFia

Helena Helgegren, hållbarhetschef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

Helena Helgegren tryckte också på vikten av social hållbarhet. Kärnan i alla verksamheter, i bygg- och fastighetsbranschen, är dess medarbetare. Att underlätta för kroppar i ständig rörelse, att prioritera hälsa och välmående är ytterligare en viktig hållbarhetsåtgärd. Ett sätt att säkra framtiden. Ett annat, menar Helena, är att verkligen förstå att lönsamhet och affärsmässighet idag bottnar i ett gediget hållbarhetsarbete. Att betrakta hållbarhetsåtgärder som kostnader är passé, idag finns inga alternativ, hållbarhets- och rapporteringskraven talar sitt tydliga språk, precis som de tydliga resultaten från global klimatforskning. Att jobba hållbart är en investering och vi måste helt enkelt kroka arm på resan och utvecklas tillsammans, säger Helena.

Hållbara trender

I Magnus, Stefans och Helenas avslutande samtal uttalades tankar om hållbara trender framåt. Här nämns värdet av att föra fram budskapet genom hela organisationen, att utse specifika personer som ansvarar för hållbarhet och att alltid ha frågan högt på agendan. Här återkommer också frågor kring återbruk, cirkularitet, klimatanpassning och om att bygga om, istället för att bygga nytt.

Det slängs nämligen oerhört mycket byggavfall varje år, närmare 10 miljoner ton, bara i Sverige. Dagens program avslutades med ytterligare en paneldiskussion kring hur vi i framtiden kan bygga hållbart, i praktiken. Här erbjöds ett antal konkreta exempel där Torbjörn Nilsbäcken, projektchef Åhlin & Ekeroth, berättade om hur Drottninggatans gamla kommunhus renoveras med en tydlig inriktning på återbruk, i ett samverkansprojekt med Lejonfastigheter. Att redan i projekteringsfasen peka på vilka produkter som kan återbrukas var ett tydligt krav från Lejonfastigheter och i arbetet har ingått ett stort mått av återbruksdemontering, ett relativt nytt men synnerligen hållbart inslag, menar samtliga inblandade.

Torbjörn Nilsbäcken, projektchef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

David Grimheden, affärsområdeschef ByggPartner. Foto: FotograFia

Mattias Pehrsson, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

Anna Fredriksson, Bygghubben. Foto: FotograFia

Mattias Pehrsson, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth, återkom till samverkan som ett praktiskt och effektivt sätt att arbeta. Att skapa en gemensam projektgrupp, som med förenade krafter sätter projektets bästa i första hand skapar både lönsamhet och hållbarhet. Ju tidigare olika kompetenser kommer in i processen, desto större är chansen till ett lyckat slutresultat.

Insatser för klimatet

David Grimheden, affärsområdeschef ByggPartner, guidade oss genom de miljömässiga vinsterna med att bygga trähus. Att välja en trästomme, som minskar klimatpåverkan avsevärt, är det enskilt lättaste sättet att förbättra klimatperspektivet i ett projekt. Trä kolinlagrar och ger inga utsläpp vid tillverkning, dessutom går det fantastiskt bra att återbruka, även efter många år. David är dock tydlig med att det är viktigt att använda sig av rätt träsystem för rätt projekt och att aldrig översätta ritningar avsedda för betong till trä, då det ger ett överdimensionerat resultat. Kontrollera spännvidder, välj noggrant vilket träsystem som passar projektet bäst och fatta beslutet tidigt i processen. Frågeställningar kring fukt, akustik och brand är inga problem med dagens teknik, det finns bra lösningar, menar David.

Anna Fredriksson från nystartade bolaget Bygghubben fick avsluta raden av talare, med en dragning om funktionen hos det nav för återbruk av byggvaror som upprättats i Östergötland. Bygghubben, som slår upp portarna i november, underlättar för fastighetsägare och entreprenörer att få tillgång till återbrukat material.

Foto: FotograFia

Samverkan är rätt väg

Fullmatade med aktuell kunskap samlades deltagarna för ett avslutande mingel med prat och tilltugg i hotellets lounge. Här konstaterades att dagen var lyckad, välkommen och uppskattad. De många branschkollegorna var rörande överens om att det finns ett stort värde att komma samman och att hållbarhetsfrågor av olika slag, ligger i topp på allas agendor. Någon diskuterade dagsfärska insikter kring konkreta möjligheter till återbruk i pågående projekt, andra planerade för nya möten och fortsatt dialog.

Åhlin & Ekeroths VD, Göran Lundström, var över förväntan nöjd med både genomförande och resultat av Bygg för framtiden.

─ Inom Åhlin & Ekeroth har vi funderat länge på att samla våra kunder för samtal om gemensamma utmaningar framåt. När det nu blåst en del negativa vindar i byggsektorn var det ett bra tillfälle att skapa något riktigt positivt och precis så blev det. Vi är fantastiskt glada över att se vilket engagemang det finns för hållbarhet här i Östergötland. Dagens samtal visar tydligt att utveckling sker gemensamt och att samverkan är rätt väg att gå. Vi vill rikta ett stort tack till alla som var med och gjorde vårt event så lyckat. Vi bygger för framtiden, tillsammans!

Foto: FotograFia

Åhlin & Ekeroth renoverar kulturhistoriska skolbyggnader i Vadstena

Lagom till skolstart står det klart att vi på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB lämnat det vinnande anbudet för renoveringen av Petrus Magni skola i Vadstena. Projektet omfattar helrenovering av fem huskroppar om sammanlagt ca 5 900 m2 samt betydande markarbeten med bland annat ny dränering för sporthallen och simhallen. Även simhallens parkering ska byggas om. Arbetet påbörjas redan nu i september och slutbesiktning är planerad till början av 2025. Beställare är Vadstena kommun och entreprenadsumman ligger omkring 90 miljoner kr.

Petrus Magni skolan som byggdes 1967 har ett stort renoveringsbehov samtidigt som den anses ha mycket höga kulturhistoriska värden som ska bibehållas. En utmaning som välkomnas av Åhlin & Ekeroth som har stor vana att renovera varsamt, hållbart och med en hög grad av återbruk.

– Vi är väldigt stolta över att i konkurrens med flera andra väletablerade aktörer vinna denna offentliga upphandling. Nu ser vi fram emot att, inom kort, påbörja en återbruksinventering för att se hur vi på bästa sätt kan utveckla skolan och samtidigt bevara dess unika karaktär.

Catrin Walter, projektchef på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Den 56 år gamla skolan som byggdes efter ritningar av Ahlgren, Olsson, Silow (AOS arkitekter) har under årens lopp inte genomgått någon större ombyggnation eller omfattande renovering. Beställarens målsättning är att skolan efter renoveringen ska uppfylla dagens krav på tillgänglighet samt att utöka dess tekniska livslängd med ca 30 år. Skolans ordinarie verksamhet kommer att bedrivas i andra lokaler under byggperioden.

Uffes hållbara service-cykel gör succé!

När det blev aktuellt att köpa in ytterligare en service­bil i Norrköping, föreslog Ulf Ekman att man skulle skaffa en cykel istället. Nu gör Uffe succé med sin special­designade lastcykel.

Det är ingen vanlig hoj Uffe glider fram på. Den omtalade Service-racern är en eldriven tvåhjuling, försedd med en egentillverkad, i det närmaste gigantisk verktygslåda.

– Jag får plats med allt jag behöver i mitt jobb som servicesnickare, har till och med en liten trappbock och en såg på sidan. Det finns inget att klaga på utrymmesmässigt, ler Uffe.

Uffe delade tidigare en servicebil tillsammans med en kollega. I samband med valet att fördela uppdrag och jobba mer individuellt, uppstod behovet av ännu en bil. Det var då Uffe kom på idén att bygga sin egen servicecykel. Som den inbitne och engagerade cyklist Uffe är, kändes möjligheten att cykla även i tjänst lockande för honom. Ledningen nappade direkt, men eldrivna tvåhjulingar med lastmöjlighet växer inte på träd. Uffe sökte med ljus och lykta och som av en händelse dök exakt rätt typ av cykel upp hos en av Norrköpings cykelhandlare, på rea dessutom.

– Det måste varit meningen att jag skulle ha den här cykeln, den bara väntade på att bli ombyggd. I originalutförande fanns en liten lastvagn med möjlighet att ha varor, eller möjligen barn i. Jag hittade en tillräckligt stor låda på nätet, skruvade dit några fästen och anpassade sedan cykeln så att den passar mig i jobbet, säger Uffe.

Det synnerligen hållbara färdmedlet har visat sig ha många fördelar. Utöver den uppenbara miljöaspekten, går det också snabbt och smidigt att ta sig mellan servicejobben. Uffe jobbar mycket för en fastighetsägare med hus i centrum. Att röra sig i city med bil är omständligt och det tar tid att hitta parkering. Cykeln är snabb, miljövänlig och ger dessutom Åhlin & Ekeroth mycket positiv uppmärksamhet.

– Jag får bara hejarop från omgivningen och jag tror nog att fler blir sugna på att cykla. Först och främst är det ett smidigt sätt att ta sig fram, men det är klart att det är kul att färdas hållbart och samtidigt kunna göra lite reklam för Åhlin & Ekeroth, ler Uffe.

Snart spänner vi bågen i Mjölby

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB hoppas inom kort komma igång med bygget av Mjölby bågskyttesällskaps nya bågskyttehall.

Vilket jättekul besked! Framgångsrika Mjölby bågskyttesällskap, som verkligen är i behov av en ny bågskyttelokal, har fått 70 % av totalkostnaden beviljad från Allmänna arvsfonden.

Med det härliga engagemang som finns i föreningen är vi säkra på att medlemmarna inom kort når målet att även få ihop resterande 30 % procent av finansieringen.

Och då hörni händer det grejer! Planen är nämligen att det är vi tillsammans med Dackeskolans byggprogram som ska bygga den nya tillgänglighetsanpassade hallen som kommer bli 33 x 12 meter och rymma skjuthall, kök och kansli.

Ett bygge av ungdomar, för ungdomar, i Östergötland, tillsammans med Åhlin & Ekeroth. Kan det bli mer lokalproducerat och pricksäkert än så?

Förnyat förtroende från Rejmes – Omfattande om-/tillbyggnad i Norrköping

I mars överlämnade vi en sprillans ny 3 500 kvm stor lastvagnsanläggning till Rejmes i Linköping. Som du kan se på bilderna var det ett komplext projekt med mängder av specialinstallationer, 30 meter långa servicegropar, stora lyfttraverser, 1 600 kvm klinkergolv och tvätthall med helkaklade väggar.

Så kul att vi nu även fått förtroendet att utföra en omfattande om- och tillbyggnad av Tage Rejmes Bil AB:s personbilsverkstad i Norrköping. Med Fastighets AB Tage Rejme som beställare är vi redan i gång med projektet som omfattar rivning av en del av en byggnad, ombyggnation av en befintlig byggnad och nybyggnation inklusive markarbeten av en anslutande del.

Rejmes är ett av Sveriges största familjeägda bilhandelsföretag. Vi på Åhlin & Ekeroth är både stolta och glada över vårt fleråriga samarbete och de spännande projekt vi förverkligat tillsammans genom åren.

”Långa kundrelationer är helt i linje med Åhlin & Ekeroths kultur. Därför är vi mycket glada över att åter få Rejmes förtroende.”

/Göran Lundström, vd Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Anläggningen i Norrköping kommer att inrymma Rejmes personbilsverkstad med tillhörande däcklager och beräknas stå klar i juni 2024. Vi tackar vår beställare för förtroendet och ser till att bygget rullar på mot det gemensamma målet!

Helkaklad tvätthall i den nya lastvagnsanläggningen i Linköping.

30 meter långa servicegropar och specialinstallationer från golv till tak.

Åhlin & Ekeroths vd Göran Lundström ser fram emot ytterligare ett givande samarbete med Rejmes.

Åhlin & Ekeroth bygger nytt vid blåljusväg i Norrköping

De senaste åren har Östgötaföretaget Åhlin & Ekeroth Byggnads AB utfört ett flertal nybyggnads-, ombyggnads-, tillbyggnads- och renoveringsprojekt inom Vrinnevi sjukhusområde i Norrköping. Nu är byggföretaget, inom sitt ramavtal med Region Östergötland, i full gång med ytterligare en stor nybyggnation i området.

Hus 53 Block C byggs i två plan plus källare samt med ett fläktrum på taket. Det färdiga huset kommer rymma ca 6 500 kvm vårdlokaler och omklädningsrum. Projektets ordervärde ligger runt 80 miljoner kronor och är en så kallad tätt-hus-entreprenad som i detta fall omfattar platsgjutning av källare, resning av prefab-betongstomme, tegelfasad, bandtäckt plåttak samt väggar och ytskikt i fläktrummet. Så stor andel som möjligt av betongen som används i bygget är så kallad ”Grön betong” med reducerad andel cement vilket minskar dess klimatpåverkan med upp till 30-40 %.

Livsviktig logistikplanering

En utmaning i projektet är att Hus 53 byggs i anslutning till en blåljusväg som vid larm trafikeras av ambulans och andra blåljusfordon. Här får absolut inga stillastående fordon eller annat som kan störa den livsviktiga blåljustrafiken förekomma. Åhlin & Ekeroth som redan färdigställt fem större nybyggnationer inom Vrinnevi sjukhusområde är dock väl förberedda för den noggranna logistikplanering som uppgiften kräver. Tätt-hus-entreprenaden beräknas vara färdigställd under våren 2024.

En lokalproducerad och hållbar påsk!

Va, är det redan påsk? Japp, tiden går fort när vi har kul tillsammans på jobbet! Glad påsk och tack alla medarbetare, beställare och samarbetspartners för en härlig första tredjedel av byggåret 2023!

Vi satsar hållbart – Rekryterar Helena Helgegren som hållbarhetschef

Vi på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB lägger allt större fokus på att utveckla vår kompetens inom hållbarhetsfrågor och hållbart byggande. Nu tar vi nästa naturliga steg och rekryterar Helena Helgegren, något av en regional profil inom hållbarhet och återbruk, till den nya tjänsten som hållbarhetschef.

Helena Helgegren, som är civilingenjör inom energi och miljö, kommer närmast från Sweco där hon under fyra år arbetat som hållbarhetskonsult inom bygg- och fastighetsbranschen. Som en av initiativtagarna till nätverket Östergötland Bygger Klimatneutralt (ÖKBN) är Helena ett redan ett välkänt ansikte för många av oss inom Åhlin & Ekeroth.

”Eftersom Åhlin & Ekeroth är en aktiv del av ÖKBN:s styrgrupp har vi haft många givande diskussioner med Helena under de senaste åren. Tidigt kunde vi konstatera att vi hade en samsyn kring att hela byggbranschen behöver ställa om mot en klimatneutral värdekedja. Att både vi och Helena ser klimatomställningen som en spännande möjlighet, snarare än som ett jobbigt problem, känns viktigt för vårt gemensamma arbete framåt. Tillsammans vill vi visa att det är kul att bygga hållbart.”

/Göran Lundström, VD, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Kraven på byggföretag att bygga klimatsmart ökar, inte bara från EU- och den nationella politiken utan även från kunder och medarbetare. Idag vill allt fler anlita och arbeta på företag som tar klimatfrågan på allvar och som arbetar transparent och strategiskt med hållbarhet i alla dess aspekter. Något som Helena både kunnat konstatera och reflektera över i sin tidigare roll som hållbarhetskonsult.

”Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort engagemang kring miljö, klimat och hållbarhet inom byggbranschen. Som hållbarhetschef på Åhlin & Ekeroth vill jag fånga upp och stimulera denna starka kraft hos såväl medarbetare som beställare så att vi tillsammans kan omsätta den i praktisk handling. Att hjälpas åt att upptäcka hur och var vi konkret kan göra störst skillnad är grundläggande för att hållbarhetsarbetet ska kännas relevant och roligt. Hela byggbranschen står inför stora förändringar. Jag ser fram emot att bli en del av Åhlin & Ekeroths hållbarhetsresa och att bidra i arbetet med att stärka företagets konkurrenskraft och arbetsgivarvarumärke i klimatomställningen.”

/Helena Helgegren, tillträdande Hållbarhetschef, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Helena Helgegren tillträder den nya tjänsten som vår hållbarhetschef den 2 maj.

Stångåstaden skriver ramavtal med Åhlin & Ekeroth

Det kommunalägda fastighetsbolaget AB Stångåstaden har skrivit ramavtal med Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Kontraktet avser totalentreprenad inom nybyggnad av bostäder och lokaler belägna i Linköpings kommun. Avtalstiden är två år med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare två år.

Stångåstaden är det största bostadsföretaget i Linköping och ägs av Linköpings kommun. Bolaget äger och förvaltar cirka 18 000 lägenheter, 4 100 av dem är studentbostäder och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Utöver detta har Stångåstaden cirka 40 byggnader med kulturhistoriskt värde som förvaltas av dotterbolaget Kulturfastigheter.

Ramavtalet ger ingen garanti om volym men utifrån det stora bostadsbehovet inom Linköpings kommun hyser Johan Neander, affärsområdeschef Bostad inom Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, gott hopp om att avtalet kommer att generera flera spännande nybyggnadsprojekt för byggföretaget:

– Ja, absolut! Linköping är en attraktiv kommun att bo och studera i. Enligt befolkningsprognosen från Linköpings kommun behöver omkring 1 040 nya bostäder per år byggas för att möta ökningen av invånare i Linköping fram till år 2040. Att Stångåstaden är en viktig aktör för att möta bostadsbehovet råder det ingen tvekan om. Som östgötskt byggföretag ser vi med stolthet och glädje fram emot ett givande samarbete i linje med Stångåstadens vision ”Att ligga ett steg före – för Linköping, kunderna, medarbetarna och för en hållbar framtid.”

En livsviktig julgåva till Ukraina

När vi under en av våra större ombyggnationer i Norrköping hittade en mackapär som visade sig vara ett nästintill oanvänt reservkraftaggregat fick vår hållbarhetskonsult Helena Helgegren från Sweco en idé. ”Är det inte sådana här som de behöver i Ukraina? Kan vi inte skänka den dit!?!”. Sedan var bollen i rullning.

I projektet där vi jobbar aktivt med återbruk samt val av lösningar och produkter som minskar våra CO2-utsläpp/klimatavtryck blev det en febril aktivitet. Fungerar aggregatet? Hur ska vi få ut det? Vem ska transportera det till Ukraina? Vilka kan ta emot det på plats? Frågorna var många men alla som på något sätt kunde bidra med kunskaper, kontakter och resurser var genast på tå och ställde upp till hundra procent.

Snabbt etablerades en kontakt med Väderstad AB. De har redan har ett hjälpprojekt igång där elverk som skänks från lantbrukare i Sverige transporteras till företagets dotterbolag ca 20 mil söder om Kiev. Och jodå, visst kunde Väderstad transportera även detta jätteaggregat via sin ordinarie transportkedja.

I torsdags lyfte kranföraren ut det stora aggregatet medan vi på Åhlin & Ekeroth byggde en transportlåda. I fredags, dagen före julafton, lastades det livsviktiga paketet på Alltransports lastbil som rullade iväg mot Väderstad för omlastning och fortsatt resa mot Ukraina.

Väl framme kommer elverket tas om hand av de engagerade medarbetarna på Väderstads dotterbolag som ser till att elverket kommer på plats där det behövs som mest. Vi har fått veta att ett reservkraftaggregat i denna storlek främst går till sjukhus och till de hem där man tar hand om föräldralösa barn.

Stort tack till samtliga Åhlin & Ekeroth-medarbetare och alla ni andra som bidragit i arbetet: Sweco, Väderstad AB, Alltransport, Hagarot, Structor m fl! Behovet är stort i vinterkylan och visst känns det bra att vi tillsammans kan göra en liten insats för de människor som just nu har det helt ofattbart svårt.

Våra tankar går i dessa tider till det Ukrainska folket.