Framtiden bygger vi tillsammans

Hållbarhet är inte en del av bygg- och fastighetsbranschen. Hållbarhet - genom energieffektivisering, klimatsmarta materialval och återbruk - är hjärtat i hela vår verksamhet. Det framgick med all tydlighet under Åhlin & Ekeroths evenemang ”Bygg för framtiden” på Frimurarhotellet i Linköping.

Hur bygger vi hållbart i praktiken? Hur energieffektiviserar vi våra fastigheter och hur skapar vi framtidens hållbara städer? Frågor som dessa stod i fokus när ett hundratal representanter från regionens bygg- och fastighetsbransch den 14 september samlades, på initiativ av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

Under trygg ledning av moderator Anchi Alm, Granit PR & Kommunikation, guidades fastighetsägare, hyresvärdar, byggherrar och andra företag genom ett antal givande föreläsningar och diskussioner. Efter att Åhlin & Ekeroths VD Göran Lundström hälsat gästerna välkomna, berättade klimatcoach och författare Lars Ejeklint om vikten av energieffektivisering i fastighetsbranschen.

Anchi Alm, Granit PR & Kommunikation. Foto: FotograFia

Lars Ejeklint, klimatcoach och författare. Foto: FotograFia

Energifrågan, som en av vår tids stora framtidsfrågor, sätter fingret på hur hållbarhet och energieffektivitet alltid går hand i hand. Mot bakgrund av skenande elpriser och kapacitetsbrist, poängterade Lars att en kris också ofta blir en katalysator till förändring. Med relativt små egna insatser kan vi göra stor skillnad, menar Lars och skickar med ett antal matnyttiga tips, där nattvandringar sticker ut som det allra viktigaste. Gör ett besök i verksamheten under stängda timmar, använd syn och hörsel, undersök vilka energitjuvar som finns och vilka vinster som kan göras med tidsstyrning av ventilation och belysning?

Foto: FotograFia

Människor, teknik och samverkan

Att bli bättre på att anpassa energianvändningen till verksamheten, att sätta sparmål tillsammans och att involvera varenda tänkbar ”kotte” i effektiviseringslustan, är viktiga parametrar även enligt Karin Jönsson, fastighetschef Bostadsstiftelsen Platen i Motala och Magnus Welin Harrström, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth. Tillsammans med Lars Ejeklint bildade de båda en samtalspanel på temat och berättade bland annat om ett energibesparande samverkansprojekt där Platen och Åhlin & Ekeroth genomfört en renovering - med fokus på energieffektivisering - av 350 hyreslägenheter i kvarteret Ekön.

Karin Jönsson, fastighetschef Bostadsstiftelsen Platen i Motala och Magnus Welin Harrström, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

Magnus passade på att tipsa fastighetsägare om att dela upp tänkbara effektiviseringsåtgärder i yttre, invändiga, tekniska och fastighetsspecifika områden, detta för att förenkla valmöjligheter och underlätta prioritering efter eget behov och egen plånbok. Åhlin & Ekeroth fungerar gärna som rådgivande partner och hjälper till med allt ifrån statusbesiktning och energikartläggningar till kalkylförslag med förväntad besparing.

Karin lyfte just samverkansformen som en effektiv metod, där olika aktörer – med olika kompetens – bidrar med viktiga insikter redan tidigt i arbetsprocessen. Lars Ejeklint och panelen betonade också att teknik inte alltid är lösningen på alla problem. Ventilation och termostater i all ära, men har vi inte koll på våra mjuka värden och får människorna med oss i våra processer, är insatserna ofta rätt lite värda.

Linköping borde vara huvudstad!

En livgivande historielektion förgyllde det första passets sista anförande. Historikern, författaren och den tvåfaldiga vinnaren av På Spåret – Gunnar Wetterberg – lotsade oss entusiastiskt genom byggandets utveckling från industrialism till nutid. Förutom den spännande insikten att Stockholm aldrig borde ersatt Linköping som Sveriges huvudstad, konkluderar Gunnar att byggnation av framtidens stad vilar på de tre parametrarna;

Demografi
En extremt – på lång sikt - oberäknelig faktor som bestämmer efterfrågan på skolor, på vårdcentraler och bostäder. Gunnar menar att det är hög tid för kloka fastighetsägare och planera för goda boenden utan trösklar, med vida portar, för de stora kullarna från sent 40-tal att kunna bo kvar i länge.

Kommunikationer
Hur behöver vi anpassa byggnationen när bilarna inte längre dominerar stadsbilden? Vi är redan på väg dit, men kommer med allt fler cykelbanor, självkörande fordon och bilpooler få ännu mer yta i städer som tidigare varit reserverade för flerfiliga vägar. Då vår rörelsefrihet ändå begränsas något av detta, blir troligen förtätning av städerna en logisk följd.

Klimat
Så mycket som 15 – 20 procent av världens utsläpp genereras i byggsektorn. Här måste stora förändringar ske, på kort tid. Fler sätt att bygga klimatsmart, minska utsläppen, mer trähus, grön betong, undvik rivningar och prioritera återbruk.

Gunnar Wetterberg, historiker och författare. Foto: FotograFia

Foto: FotograFia

Kommunikation och engagemang

Magnus Hall, styrelsemedlem för Åhlin & Ekeroth och f.d. vd för Vattenfall. Foto: FotograFia

Med kan-el bullar i magen (vi som var där vet) tog Magnus Hall, styrelsemedlem för Åhlin & Ekeroth och f.d. vd för Vattenfall över ordet. Han tog åhörarna med sig på Vattenfalls resa mot en mer hållbar organisation och betonade vikten av en trovärdig och gemensamt förankrad strategi. Med devisen ”att erbjuda ständigt klimatsmartare produkter med målet att kunderna ska kunna leva fossilfritt inom en generation”, lyckades Magnus Hall under sina sex år som ledare vända hukade medarbetare till stolta, hållbarhetsmedvetna kollegor. Magnus betonar att nycklarna till framgång ligger i att skapa engagemang, att ständigt kommunicera milstolpar och målsättningar och dela med sig av konkreta resultat.

Mänsklig kärna i all verksamhet

När Stefan Fredriksson, fastighetschef på region Östergötland och Helena Helgegren, hållbarhetschef Åhlin & Ekeroth gjorde Magnus Hall sällskap på podiet, flyttades fokus från ett mer generellt hållbarhetsperspektiv, till en konkret diskussion kring fastighetsbranschen. Stefan berättade bl.a. hur vårdsverige behöver leverera en ”nära vård”, där tekniska lösningar och digitalisering skapar nya förutsättningar för vård i hemmet. Med de 700 000 kvadratmeter vårdlokaler som idag finns, är det viktigt att utnyttja resurserna så effektivt som möjligt. Regionen jobbar för att optimera lokalanvändningen och bli mer flexibla i sina olika verksamheter. Region Östergötland har ett brett program för hållbarhetsfrågor och behöver samverka mer med regionens kommuner för att lösa ett växande vårdbehov.

Panelsamtal. Foto: FotograFia

Stefan Fredriksson, fastighetschef på region Östergötland. Foto: FotograFia

Helena Helgegren, hållbarhetschef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

Helena Helgegren tryckte också på vikten av social hållbarhet. Kärnan i alla verksamheter, i bygg- och fastighetsbranschen, är dess medarbetare. Att underlätta för kroppar i ständig rörelse, att prioritera hälsa och välmående är ytterligare en viktig hållbarhetsåtgärd. Ett sätt att säkra framtiden. Ett annat, menar Helena, är att verkligen förstå att lönsamhet och affärsmässighet idag bottnar i ett gediget hållbarhetsarbete. Att betrakta hållbarhetsåtgärder som kostnader är passé, idag finns inga alternativ, hållbarhets- och rapporteringskraven talar sitt tydliga språk, precis som de tydliga resultaten från global klimatforskning. Att jobba hållbart är en investering och vi måste helt enkelt kroka arm på resan och utvecklas tillsammans, säger Helena.

Hållbara trender

I Magnus, Stefans och Helenas avslutande samtal uttalades tankar om hållbara trender framåt. Här nämns värdet av att föra fram budskapet genom hela organisationen, att utse specifika personer som ansvarar för hållbarhet och att alltid ha frågan högt på agendan. Här återkommer också frågor kring återbruk, cirkularitet, klimatanpassning och om att bygga om, istället för att bygga nytt.

Det slängs nämligen oerhört mycket byggavfall varje år, närmare 10 miljoner ton, bara i Sverige. Dagens program avslutades med ytterligare en paneldiskussion kring hur vi i framtiden kan bygga hållbart, i praktiken. Här erbjöds ett antal konkreta exempel där Torbjörn Nilsbäcken, projektchef Åhlin & Ekeroth, berättade om hur Drottninggatans gamla kommunhus renoveras med en tydlig inriktning på återbruk, i ett samverkansprojekt med Lejonfastigheter. Att redan i projekteringsfasen peka på vilka produkter som kan återbrukas var ett tydligt krav från Lejonfastigheter och i arbetet har ingått ett stort mått av återbruksdemontering, ett relativt nytt men synnerligen hållbart inslag, menar samtliga inblandade.

Torbjörn Nilsbäcken, projektchef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

David Grimheden, affärsområdeschef ByggPartner. Foto: FotograFia

Mattias Pehrsson, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth. Foto: FotograFia

Anna Fredriksson, Bygghubben. Foto: FotograFia

Mattias Pehrsson, affärsområdeschef Åhlin & Ekeroth, återkom till samverkan som ett praktiskt och effektivt sätt att arbeta. Att skapa en gemensam projektgrupp, som med förenade krafter sätter projektets bästa i första hand skapar både lönsamhet och hållbarhet. Ju tidigare olika kompetenser kommer in i processen, desto större är chansen till ett lyckat slutresultat.

Insatser för klimatet

David Grimheden, affärsområdeschef ByggPartner, guidade oss genom de miljömässiga vinsterna med att bygga trähus. Att välja en trästomme, som minskar klimatpåverkan avsevärt, är det enskilt lättaste sättet att förbättra klimatperspektivet i ett projekt. Trä kolinlagrar och ger inga utsläpp vid tillverkning, dessutom går det fantastiskt bra att återbruka, även efter många år. David är dock tydlig med att det är viktigt att använda sig av rätt träsystem för rätt projekt och att aldrig översätta ritningar avsedda för betong till trä, då det ger ett överdimensionerat resultat. Kontrollera spännvidder, välj noggrant vilket träsystem som passar projektet bäst och fatta beslutet tidigt i processen. Frågeställningar kring fukt, akustik och brand är inga problem med dagens teknik, det finns bra lösningar, menar David.

Anna Fredriksson från nystartade bolaget Bygghubben fick avsluta raden av talare, med en dragning om funktionen hos det nav för återbruk av byggvaror som upprättats i Östergötland. Bygghubben, som slår upp portarna i november, underlättar för fastighetsägare och entreprenörer att få tillgång till återbrukat material.

Foto: FotograFia

Samverkan är rätt väg

Fullmatade med aktuell kunskap samlades deltagarna för ett avslutande mingel med prat och tilltugg i hotellets lounge. Här konstaterades att dagen var lyckad, välkommen och uppskattad. De många branschkollegorna var rörande överens om att det finns ett stort värde att komma samman och att hållbarhetsfrågor av olika slag, ligger i topp på allas agendor. Någon diskuterade dagsfärska insikter kring konkreta möjligheter till återbruk i pågående projekt, andra planerade för nya möten och fortsatt dialog.

Åhlin & Ekeroths VD, Göran Lundström, var över förväntan nöjd med både genomförande och resultat av Bygg för framtiden.

─ Inom Åhlin & Ekeroth har vi funderat länge på att samla våra kunder för samtal om gemensamma utmaningar framåt. När det nu blåst en del negativa vindar i byggsektorn var det ett bra tillfälle att skapa något riktigt positivt och precis så blev det. Vi är fantastiskt glada över att se vilket engagemang det finns för hållbarhet här i Östergötland. Dagens samtal visar tydligt att utveckling sker gemensamt och att samverkan är rätt väg att gå. Vi vill rikta ett stort tack till alla som var med och gjorde vårt event så lyckat. Vi bygger för framtiden, tillsammans!

Foto: FotograFia