Hållbarhetsredovisning 2022 - Åhlin & Ekeroth

Hållbarhetsredovisning 2022

Lokalproducerat och hållbart från länets byggare

Innehållet i denna redovisning avser Åhlin & Ekeroth Byggnads AB.

HÅLLBARHET – VAD VÄNTAR RUNT HÖRNET?

2022 blev året då vi äntligen kunde ta av oss munskydden och träffas lite mer som vanligt igen. Armbågshälsningar har successivt bytts mot kramar och handslag samtidigt som relativt tomma fikarum och möteslokaler på nytt fyllts med liv, röster, skratt och rörelse.

Det känns viktigt att vi får vara tillsammans igen. I tider då rubriker om krig och kriser fyller våra nyhetsflöden behöver vi varandra för att förstå och diskutera men också för att konkret kunna hantera det faktum att vår verksamhet påverkas av det som händer i världen. Situationen har gjort oss medvetna om att vi är en del av ett större sammanhang där vi både kan och vill bidra globalt genom att ta ansvar lokalt.

För oss fick begreppet återbruk en djupare innebörd under vintern. Vid ett större ombyggnadsprojekt hittade vi ett nästintill oanvänt jättelikt reservkraftaggregat som vår hållbarhetskonsult insåg skulle göra mycket större nytta i Ukraina än på tippen. Med stort engagemang och gemensamma krafter ordnades snabbt transporten till det krigsdrabbade landet.

På det lokala planet är det glädjande att se hur vår interna kanal för upplysningar om överblivet byggmaterial skapat förutsättningar för ökat återbruk inom företaget. Genom medverkan i projektet Återbruksmarknad Östergötland tar vi ytterligare ett steg för att minska vårt byggavfall. Här skapas möjligheter till återbruk inom byggbranschen över företagsgränserna. Klimatsmart och spännande!

Göran LundströmLängre fram i vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om vår fortsatt framgångsrika satsning inom träbyggnation. Vi är stolta och glada över varje beställare som tillsammans med oss vågar utmana gränserna för vad och hur vi kan bygga med trä. Ett sex våningar högt kontorshus helt i trä står redan inflyttat och klart i Linköping. Vad väntar runt hörnet? Varför inte en konserthall eller idrottsarena?

Under sommaren blev Åhlin & Ekeroth en del av ByggPartnerGruppen, en byggkoncern som utgörs av tre starka byggföretag med liknande värdegrund samt stort engagemang för träbyggnation, samverkan och hållbarhet. En liten förändring sett till vårt kunderbjudande men en stor möjlighet till kunskapsutbyte och gemensam utveckling. Det är KUL med nya kompisar!

”Vi är stolta och glada över varje beställare som tillsammans med oss vågar utmana gränserna för vad och hur vi kan bygga med trä.”

Göran Lundström, Vd, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB


Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
– Länets byggare i Östergötland

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB grundades i Linköping 1987 och erbjuder idag ett komplett utbud av tjänster inom byggsektorn i Östergötland. Med strax över 400 engagerade och kompetenta medarbetare samt en årsomsättning över 1,5 miljarder kronor är vi hela länets byggare och ett av Sveriges större byggföretag.

Sedan mitten av 2022 är vi en del av ByggPartner­Gruppen – en renodlad, börsnoterad byggkoncern med verksamhet under tre varumärken; Bygg­Partner, Åhlin & Ekeroth samt Flodéns. Koncernen är etablerad i stora delar av Mellan­sverige samt i Västra Götaland.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB:s kunder är en mix av olika slags uppdragsgivare men oftast anlitas vi av professionella beställare inom östgötaregionens näringsliv och offentliga sektor. Uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där vi kommer in tidigt i byggprocessen.

Med huvudkontor i Linköping och lokala kontor i Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång är vi en lokalt förankrad partner som med arbetskraft från regionen och närhet till våra projekt erbjuder hållbara och lokalproducerade byggtjänster i vår hembygd. Genom vår vision, affärsidé och hållbarhetslöfte sammanfattar vi vårt erbjudande och vår förhoppning inför kommande samarbeten. Det vi bygger idag ska hålla länge, värna vår miljö och skänka glädje för oss, för dig och för kommande generationer.

Vår verksamhet är organiserad i sex olika affärsområden, vart och ett med sin egen unika kompetens och inriktning. Starka delar i en kraftfull helhet med gemensamma resurser, nära samarbeten och givande erfarenhetsutbyten.

”Sveriges mest upp­skattade byggföretag. Det självklara första­handsvalet för med­arbetare, kunder och samarbetspartners.”

Åhlin & Ekeroths vision

”Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet inom bygg­sektorn. Genom lokal förankring, egna resurser och i nära samarbete med våra uppdragsgivare är vi marknadsledande i Östgötaregionen.”

Åhlin & Ekeroths affärsidé

Omsättning


5-årssammanfattning


2022 2021 2020 2019 2018*
Nettoomsättning (tkr) 1 502 330 1 388 561 1 353 464 1 368 763 1 194 957
Resultat efter finansiella poster (tkr) 60 867 61 382 97 260 74 195 46 221
Antal anställda 406 388 406 440 420
Soliditet (%) 26,6 38,2 42,3 26,9 28,1
Justerat eget kapital (tkr) 97 190 174 093 175 752 99 647 106 688
Totalt kapital (tkr) 364 709 456 055 415 673 369 884 379 706

*) Visar sammanlagt resultat av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB och Åhlin & Ekeroth Byggservice AB.


VI ANTAR UTMANINGEN ATT BIDRA

Vårt ökade hållbarhetsfokus har burit frukt. Idag har vi en klar och tydlig bild av vad vi redan gör samt av hur vi ska driva vårt hållbarhetsarbete framåt. Genom att anta våra hållbarhetsutmaningar och leva upp till vårt hållbarhetslöfte kan vi bidra till en mer hållbar hembygd och en mer hållbar värld.

Vårt hållbarhetslöfte

Ett av de viktigaste resultaten av vår hållbarhetsgenomlysning är att vi formulerat ett hållbarhetslöfte, en hjälp att ständigt påminna oss om vårt ansvar gentemot oss själva och vår omvärld. Vi ska:

 • Vara det självklara valet för medarbetare, kunder och samarbets­partners i Östergötland när det kommer till social och miljömässig hållbarhet.
 • Ha lokala medarbetare som känner ansvar för vår hembygd.
 • Bygga morgondagens samhällen.
 • Bidra globalt genom att ta ansvar lokalt. 

Vårt hållbarhetsbidrag

Genom att leva upp till vårt hållbarhetslöfte kan vi på följande sätt bidra till ökad hållbarhet såväl lokalt som globalt:

 • Ta samhällsansvar genom att erbjuda ett stort antal lärlingsplatser, praktikplatser och sommarjobb.
 • Ha lokal personal som erbjuds schyssta villkor och individuella utvecklingsmöjligheter.
 • Öka kundernas möjlighet att välja hållbart genom att hjälpa dem med beräkningar och miljösmarta val.
 • Vara en del av en klimatneutral värdekedja 2045 genom Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.

Våra hållbarhetsutmaningar

Att synliggöra utmaningar har en väsentlig roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat följande hållbarhetsutmaningar som särskilt viktiga:

 • Fortsätta minska antalen olycksfall genom ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.
 • Minska användandet av miljöfarliga ämnen samt förbättra hanteringen av miljöfarliga ämnen och avfall.
 • Bli bättre på att nå utanför den egna organisationen med information om vårt hållbarhetsarbete.
 • Ytterligare öka förståelsen för miljömässig- och social hållbarhet inom företaget.

VÅRA VIKTIGA VERKTYG

Åhlin & Ekeroths värdegrund är utgångspunkten och kompassen för all vår verksamhet och hur vi agerar. Vi har dessutom ett flertal policyer för att tydliggöra regelverk och riktlinjer. Övergripande finns vår hållbarhetspolicy samt våra etiska riktlinjer. De etiska riktlinjerna syftar, i kombination med den branschgemensamma uppförandekoden, till att motverka mutor och korruption inom bygg- och fastighetssektorn. Utöver dessa följer vi ett antal branschgemensamma överenskommelser, färdplaner och riktlinjer samt deltar i flera olika nätverk.

Vår värdegrund och vision i korthet

Alla medarbetare inom Åhlin & Ekeroth har tillsammans format en vägledande värdegrund som gäller hela verksamheten, såväl internt som externt. Den formuleras genom ett antal värdeord som representerar oss på Åhlin & Ekeroth.

Värdegrunden ger oss ett gemensamt förhållningssätt och gör det enklare att fatta rätt beslut, samtidigt som den ökar vår tydlighet mot omvärlden och attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare. Värdegrunden utgör fundamentet i vår strävan att uppnå vår vision: ”Sveriges mest uppskattade byggföretag. Det självklara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Hållbart ledarskap

Gott ledarskap är viktigt, både för företaget och för individen. Vi strävar efter att hela tiden utveckla och förbättra vårt sätt att leda. Vår ledar­skapsprofil beskriver hur vi vill och bör agera som ledare utifrån vår gemensamma värde­grund.

För att lyfta olika ledarfrågor har vi ett ledarforum, en mötesplats för Åhlin & Ekeroths ledare där vi tillsammans kan bygga vidare på vår värdegrund ”Kul i kvadrat” och skapa en gemensam bild av vad den innebär för vårt ledarskap i vardagen. Läs mer om Ledarforum längre ner på sidan.

Utdrag ur hållbarhetspolicy

Åhlin & Ekeroth vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärsverksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget.

Hållbarhetspolicyn och de etiska riktlinjerna är tätt sammanlänkade. Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och värderingar inom det vida begreppet hållbarhet medan de etiska riktlinjerna beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har som grund­förutsättning att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller företagets värderingar och visar respekt för människor, samhälle, miljö och naturresurser. Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ska möta och överträffa alla de förväntningar företagets intressenter har på företagets verksamhet.

Åhlin & Ekeroth har definierat tre fokusområden som är sammankopplade med tre av FNs hållbarhetsmål. Fokusområdena i kombination med FNs hållbarhetsmål, ovanstående grundförutsättning för hållbarhet och de etiska riktlinjerna utgör tillsammans grunden för att identifiera de mest betydelsefulla aspekterna för ett långsiktigt värdeskapande. Läs mer om våra fokusområden nedan.

Utdrag ur etiska riktlinjer

Riktlinjerna utgör ramverket för hur vi inom Åhlin & Ekeroth ska agera och uppträda så att vi säkrar att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och samhälls­ansvarigt korrekt sätt.

Alla som arbetar för eller representerar företaget, individuellt och kollektivt, har ansvar för att uppträda etiskt korrekt. Vi förväntar oss också att våra under­entreprenörer och leverantörer följer våra etiska riktlinjer.

Riktlinjerna ska utgöra grunden för all utbildning inom etik, värderingar, lagar och regelefterlevnad och de ska vara kännetecknande för vårt dagliga arbete.

Riktlinjerna är indelade i följande huvudområden:

 • Bemötande
 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Marknad
 • Mångfald
 • Antikorruption
 • Representation, kundvård, gåvor, resor
 • Mänskliga rättigheter

Visselblåsare

Vi har infört en extern visselblåsartjänst som, enkelt och anonymt, nås från vår webbplats. I samband med detta har vår policyfamilj kompletterats med en visselblåsarpolicy. Målet med vår visselblåsarpolicy är att bygga en positiv kultur av förtroende och integritet inom organisationen.

Policyn ska uppmuntra till etiskt uppförande och en företagskultur där alla känner sig trygga med att rapportera oegentligheter.

NKI-mätningar

Vi och våra beställare har en ömsesidig direkt påverkan på varandra. Deras åsikter och synpunkter är givetvis av ytterst stor vikt för att vi ska kunna utveckla företaget inom såväl hållbarhet som inom andra områden. Därför mäter vi regelbundet kundnöjdhet enligt NKI (Nöjd Kund Index).

Mätningen 2022 gav ett index på 79 på en 100-gradig skala, där index 65–75 indikerar ”medelnöjda kunder” och allt över 85 anses extra ordinärt. Ett klart godkänt resultat även om den lilla sänkningen med en punkt, jmf med 2019, sporrar till ytterligare förbättring. Glädjande är dock att våra kunder genom sina enkätsvar visar att de tycker att det är viktigt att vi har en stark och tydlig hållbarhetsprofil. Kul och motiverande för vårt pågående och fortsatta hållbarhetsarbete! Nästa NKI-mätning kommer att genomföras under 2025.

FNs globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har enats om 17 globala mål som bidrar till hållbar utveckling och ska uppnås innan 2030. Bland dessa har vi identifierat tre mål där Åhlin & Ekeroth i enlighet med vårt hållbarhetslöfte har extra stor möjlighet att bidra globalt genom att ta ansvar lokalt.

god hälsa

God hälsa och välbefinnande

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om god hälsa och välbefinnande genom att alltid sätta våra medarbetares fysiska och mentala hälsa i första rummet. Genom ett gediget värderingsarbete och aktiva informations- och kompetensförsörjningsinsatser och uppföljningar är arbetsmiljöarbetet en betydelsefull del av vår vardag. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inbegriper förebyggande insatser mot drog- och alkoholmissbruk.

arbetsvillkor

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att erbjuda schyssta och säkra arbetsförhållanden för alla våra anställda. Vi anställer lokalt och främjar samtidigt ungas möjlighet till anställning och praktik. Vi främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla, oavsett roll och funktion inom företaget.

konsumtion

Hållbar konsumtion och produktion

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om hållbar konsumtion och produktion genom ansvarsfull hantering av avfall och kemikalier och hållbar produktion av byggnationer. Vi bidrar till en hållbar användning av naturresurser genom bland annat våra byggnationer i trä, och vi uppmuntrar andra företag att tillämpa hållbara metoder.


MYCKET STARKARE TILLSAMMANS

Branschgemensamma överenskommelser och nätverkssamarbeten

Bygg- och anläggningssektorn är stor och vi kan inte blunda för dess klimatpåverkan. Men med gemensamma insikter, mål och insatser inom hållbarhet kan vi göra enorm skillnad. För oss är det lika viktigt som självklart att följa branschens gemensamma överenskommelser och att aktivt delta i de nätverk som knyter samman dess aktörer och intressenter.

Nationell färdplan för fossilfri konkurrenskraft: bygg- och anläggningssektorn

Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Inom detta initiativ har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fast­ig­hets­sektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimat­påverkan. Därför var det självklart för oss att redan 2019 ansluta oss till den nationella färd­planen ”Fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggnings­sektorn”. Färd­planen har genomsyrat utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete och är ett fokus­område i affärsplanen för perioden 2022–2024.

Regional färdplan för klimatneutralt byggande

Åhlin & Ekeroth är medlem i Cleantech Öster­götland – ett regionalt politiskt oberoende nätverk där människor från näringslivet, offentlig­heten och akademin möts för att lösa samhällets miljö­utmaningar.

Inom detta nätverk har vi varit med och startat Östergötland Bygger Klimatneutralt – ett projekt där ett antal aktörer i bygg- och fastig­hetsbranschen i Östergötland kraftsamlar för att påskynda omställningen. Kraftsamlingen antar formen arbetande nätverk och som medlemmar av dess styrgrupp har vi aktivt medverkat i framtagandet av ÖBKN:s gemensamma Färd­­plan. Den presenterades i september 2020 och tar sikte mot en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja i bygg- och fastig­hetssektorn senast år 2045.

Återbruk för minskad klimatpåverkan

Vi medverkar även i projektet Återbruksmarknad Östergötland. Ett initiativ med syfte att skapa ett system där byggvaror för återbruk tas emot och en marknadsplats där professionella köpare kan hitta väl fungerande byggvaror till ett lägre pris. Genom aktörssamverkan och incitament går det att bygga upp volymer som kan tillgodose en begynnande efterfrågan.

Projektet ska bidra till att etablera en återbruksmarknad för byggvaror i Östergötland som fungerar på egna kommersiella och affärsmässiga grunder. Effekten av detta är både minskad klimatpåverkan och ökad lönsamhet för företag utmed olika delar av värdekedjan inom bygg­branschen.


OMRÅDEN SOM FÖRTJÄNAR EXTRA UPPMÄRKSAMHET

Som ett resultat av vår hållbarhetsgenomlysning har vi tagit fram tre viktiga fokusom­råden med tillhörande mål som förtjänar vår fullständiga uppmärksamhet såväl i närtid som på längre sikt.

ÅHLIN & EKEROTHS TRE FOKUSOMRÅDEN:

1

Lokala medarbetare med hjärta för vår hembygd

Nollvision olyckor
Inga olyckor på arbetsplatsen och ingen sjukdom p.g.a. ohälsosam arbets­belastning/kränkande särbehandling.
Medarbetare som trivs och mår bra på jobbet
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för våra befintliga medarbetare och ett självklart förstahandsval för nya medarbetare.
Alla chefer har kunskaper i att hantera ohälsa
Alla chefer, oavsett funktion, ges kunskaper i att hantera hög arbets­belastning och kränkande särbehandling.

2

Bygger morgondagens Östergötland med fokus på hållbara lösningar

Klimatneutral verksamhet
2045 är verksamheten klimatneutral genom minskade koldioxidutsläpp.
Minskat avfall på våra projekt
Totala mängden avfall ska minska på våra projekt.
Alla medarbetare har kunskap om samtliga hållbarhetsmål
Alla medarbetare oavsett funktion inom Åhlin & Ekeroth har kunskap om företagets hållbarhetsmål.

3

Klimatsmarta projekt

Trähus blir en viktig del av vårt projekterbjudande
Vi begränsar oss inte i typ av byggnation utan är ständigt innovativa och
hittar nya användningsområden för vårt trähusbyggande.
Kunskap om trähus ökar inom företaget
Kunskapen om trähusbyggande ökar inom företaget och kompetensen
överförs till fler.
Kunskap om klimatberäkningar ökar inom företaget
Kunskapen ökar så vi kan göra material- och stomval utifrån klimat­beräkningar och LCA-analyser.


SOCIAL HÅLLBARHET

Lokala medarbetare med hjärta för vår hembygd

Vi som jobbar inom Åhlin & Ekeroth är en viktig del av varandras vardag. Vi är alla olika och har inte samma uppgifter, men tillsammans bildar vi en unik helhet. Precis som allt vi producerar, behöver vår organisation vila på en stadig grund med rätt förutsättningar för hållbarhet och framtidstro.

Genom att låta vår gemensamma värdegrund styra vårt sätt att jobba är det enklare att dra åt samma håll, att göra medvetna val kring vad vi tycker är viktigt och hur vi arbetar tillsammans. Värde­grunden fungerar som en kompass som tar ut riktningen i vardagen, i vårt interna samarbete, i medarbetarsamtal, vid rekryteringar och i vårt sätt att möta våra uppdragsgivare och vår omvärld.

Men för att kompassen ska användas och göra nytta måste vi ständigt påminna oss om den, aktivt lyfta in den i medarbetardialogen och se till att den alltid finns tillgänglig. Den finns därför beskriven, förklarad och illustrerad i Åhlin & Ekeroths Vi-bok ”Grundstenar till ett gemensamt bygge” som utgör en viktig del i vår medarbetarintroduktion och som alltid finns tillgänglig både i tryck och digitalt via vår interna nyhetswebb Insidan.

Mångfald – lika rättigheter och möjligheter

Utgångspunkten för Åhlin & Ekeroths mångfaldsarbete är att det ska främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det handlar om vårt beroende av varandras insatser och vår vilja att respektera alla människors lika värde. Anställda och praktikanter ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt utan att mötas av fördomar och stereotypa föreställningar. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska kompetens tas till vara oavsett bakgrund eller livssituation och berika alla våra verksamhetsområden. 

Med utgångspunkt i Diskrimineringslag 2008:567 (Kap 3, § 5) omfattar Åhlin & Ekeroths arbete med aktiva åtgärder fem områden: arbetsförhållanden, bestämmelser om praxis och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Kompetensutveckling

Byggbranschen är en bransch i ständig förändring. För att behålla och öka vår konkurrenskraft måste vi kontinuerligt utveckla vår kompetens i samklang med marknadens och medarbetarnas behov, krav och önskemål. Det gör vi genom att fortlöpande analysera marknaden och inventera våra befintliga resurser. Har vi den kompetens som krävs just nu och hur behöver vi utvecklas för att möta framtiden? För att underlätta processen har vi ett eget personalsystem som ger oss en uppdaterad överblick över varje medarbetares kompetensprofil.

Genom medarbetarsamtal klargör vi våra medarbetares önskemål och behov samt skapar individuella utvecklingsplaner. Vi matchar personliga mål mot eventuella luckor i kompetensprofilen och mot rådande marknadssituation. Vi lägger stor vikt vid att de kompetenshöjande åtgärderna ska svara mot såväl företagets som medarbetarens mål. Det är när dessa går hand i hand som vår kompetens, kvalitet och konkurrenskraft utvecklas på riktigt.

Kompetensutveckling handlar inte bara om att gå rätt utbildningar och kurser. Det handlar lika mycket om att lära av varandra. Vi jobbar aktivt för att skapa en prestigelös stämning där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter, har god förståelse för varandras olika arbetsupp­gifter och stöttar varandra när det behövs. Sådan kunskapsöverföring sker dagligen spontant ute på våra arbetsplatser men även mer strukturerat via vårt gemensamma ledningssystem PÅVEL, vår interna nyhetswebb Insidan samt via möten och informationsträffar.

Vi är även måna om att den kompetens som finns hos oss ska komma till nytta för dem som står med ena benet på väg in i branschen. Därför välkomnar vi praktikanter och lärlingar till företaget samt erbjuder högskolestudenter möjlighet att praktisera och göra examensarbeten hos oss. Att ge nya förmågor chansen är vårt sätt att trygga återväxten och kvaliteten inom vårt marknadsområde, Östergötland.

Ledarforum

Ledarforum är mötesplatsen för Åhlin & Ekeroths ledare där vi tillsammans kan bygga vidare på vår värdegrund Kul i kvadrat och skapa en gemensam bild av vad det innebär för vårt ledarskap i var­dagen. Under 2022 har vi haft två forum, ett med temat ”Diskriminering och kränkande särbehandling” och ett med temat ”Hur vänder vi svåra samtal till att bli goda samtal”. Upplägget för de 10 båda tillfällena har varit att vi anlitat experter som före­läst och därefter har vi haft workshops i mindre grupper för att kunna diskutera hur vi kan hantera frågorna i vår vardag.

Hälsofrämjande arbete

Vi uppmuntrar alla medarbetare till fysisk aktivitet som ett led i att må bra till både kropp och knopp. Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda. Vi uppmuntrar egna initiativ till aktivitet och har de senaste åren arrangerat gemensamma motionsaktiviteter. Uppvärmning före arbetspasset, med fysiska övningar som mjukar upp muskler och leder samt ökar blodcirkulationen, är ett enkelt sätt att förebygga skador i arbetet. Om det görs tillsammans med kollegorna kan det dessutom vara en kul start på dagen.

Tillsammans med ByggPartnerGruppen fortsätter vi samarbetet med den framgångsrika längdskidåkaren Ida Dahl som tillhör världseliten inom långlopp. Via videoklipp med träningstips inspirerar hon nu medarbetarna till skadeförebyggande träning. Eftersom Ida publicerar sina videos på vår Facebook-sida under hashtaggen #hållbarabyggare kan alla som vill ta del av hennes kloka träningstips.

Under hösten 2022 och vintern 2023 erbjuds samtliga anställda en hälsoundersökning där även frågor om levnadsvanor, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö och konditionstest ingår. Resultatet kommer presenteras under våren 2023 och ger ett bra underlag för fortsatt utveckling inom vårt hälsoarbete.

Varje kvartal skickar vi ut en arbetsmiljöundersökning ”Din arbetsmiljö på 1 minut” till alla tjänstemän. Undersökningen följs upp per affärsområde och stödgrupp. Resultaten från undersökningarna ger oss en bra grund för hur vi ska jobba strategiskt med hälso­främjande åtgärder så att alla ska må så bra som möjligt. Under 2022 har vi även skickat ut samma undersökning till alla yrkesarbetare för att få en helhetssyn.

2020 2021 2022
Total sjukfrånvaro 5,69 % 5,76 % 5,68 %
Frisknärvaro* 47,6 % 47,4 % 46,0 %

*Andelen medarbetare helt utan sjukfrånvaro de senaste 6 månaderna.

Målet för 2022 var att vi skulle sänka vår totala sjukfrånvaro till 4,2 % och öka vår frisknärvaro till 55 %. Tyvärr har vi inte lyckats uppnå våra mål utan ligger kvar på en relativt hög frånvaronivå vilket vi bedömer bero på den fortsatta smittspridningen av Covid19 under 2022.

Styrkor
 • Lagandan och förtroendet för varandra
 • Den stora ansvarskänslan
 • Stabiliteten
 • Den höga trivseln
Utvecklingsområden
 • Förbättra möteskulturen
 • Fortsätta arbeta med internkommunikation och insidan som verktyg
 • Arbete med återkoppling och feedback
 • Hitta fler möjligheter till utveckling och att lära nytt

Medarbetarundersökningar

Medarbetarna inom Åhlin & Ekeroth är, och har alltid varit, företaget främsta resurs. Att fånga upp och tillvarata deras åsikter och synpunkter är både självklart och värdefullt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Som en del i utvecklingen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete genomförde vi under hösten vår digitala medarbetarundersökning. Samtliga medarbetare gavs möjlighet att delta anonymt i undersökningen. 203 personer tog tillfället i akt vilket motsvarar en svarsfrekvens på 51%.

Employee Net Promoter Score (eNPS) är ett mått på sannolikheten att en medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare som just arbetsgivare. På skalan -100 till 100 anses allt över noll vara ett bra värde. Undersökningen 2022 gav oss ett eNPS på 34. Undersökningsresultatet kan även sammanfattas i medarbetarnas aktuella gemensamma beskrivning av företagets styrkor och utvecklingsområden.

Materialet från undersökningen utgör redan ett viktigt underlag för arbetsmiljökommitténs, styrelsens, ledningsgruppens och våra affärsområdens fortsatta prioriteringar och utvecklingsinsatser. Vi kommer därför att fortsätta med årliga medarbetarundersökningar enligt samma modell.

Attraktiv arbetsgivare

För att stärka vår position som attraktiv arbetsgivare har vi utvecklat ”karriärsidan” under rubriken ”Jobba här” på vår webbplats. Utöver ”Platsbanken” med lediga jobb finns här nu även beskrivningar av de yrkesroller som finns inom företaget samt reportage med medarbetare som berättar om vad de tycker om att jobba på Åhlin & Ekeroth.

Vi har också startat en medarbetargrupp med syfte att få input kring vad man som medarbetare uppskattar med företaget samt om det finns saker som vi kan förbättra. Gruppen har bland annat diskuterat förmåner, utvecklingsmöjligheter och aktiviteter.

En säker arbetsmiljö

Verksamhet inom bygg- och anläggning innehåller arbetsmoment som kan vara förenade med risker för den enskilde medarbetaren. Vi arbetar ständigt för att våra medarbetare inte ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Alla har ett personligt ansvar att jobba säkert och på ett riskmedvetet sätt. Förebyggande insatser, väl utvecklade rutiner och systematisk uppföljning utgör stommen i vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och bedrivs i samverkan mellan arbetsgivaren, medarbetarna och utsedda skyddsombud. För att kunna arbeta säkert krävs kompetens. Det är därför av största vikt att alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver. Alla tillbud- och olyckor ska rapporteras och utredas så att vi kan vidta åtgärder och lära oss av våra misstag.

Vi har fortsatt vårt införande av BIA-systemet under året. Det webbaserade systemet som ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet har fungerat bra och tagits emot väl inom organisationen.

Analys och uppföljning av tillbud, olycksfall, sjukfrånvarostatistik, friskvårdsbidrag med mera sker löpande i styrelse-/ledningsmöten samt i vår arbetsmiljökommitté. Information sprids via möten samt publiceras på vår interna nyhetswebb Insidan, bl.a. under rubriken Säkerhetsnytt där vi regelbundet i kortfattad form redogör för de arbetsolyckor och tillbud som anmäls inom företaget samt belyser de lärdomar vi bör dra av det inträffade.

2020 2021 2022
Olyckor* 11 8 10

*Gäller vid fler än 1 dags sjukfrånvaro.


MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Från ord till hållbara handlingar

Åhlin & Ekeroths hållbarhetsarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Identifierade betydande miljö­aspekter utgör grunden i arbetet med att formulera mål och prioriteringar. Vårt miljöarbete fokuserar kring de områden där vi påverkar miljön mest:

För att smidigt och effektivt kunna nå ut med aktuell information och nyheter om hållbarhet till hela organisationen har vi skapat kanalen Hållbarhet på vår interna nyhetswebb Insidan.

Certifiering

Åhlin & Ekeroth är certifierat enligt ISO 14001: 2015 samt ISO 9001:2015 och vårt miljöledningssystem är integrerat i det verksamhetsledningssystem vi använder i vårt dagliga arbete. I organisationen finns även god erfarenhet av certifieringssystemen Miljöbyggnad och Svanen. Certifiering av byggnader är ett bra verktyg som underlättar det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor från planeringsskedet till byggnation och drift.

Vår klimatpåverkan

Det är viktigt med en tydlig utgångspunkt för arbetet med att minska vår klimatpåverkan. Med 2021 som utgångsår har vi därför gjort en kartläggning av alla klimatutsläpp från vår dagliga verksamhet.

Genom kartläggningen och Byggföretagens beräkningsmodell har vi kunnat identifierat vilka som är våra stora utsläppsposter. Uppdelningen i ”scope” ger oss en bra bild över hur klimatavtrycket kommer påverkas över tid när vi själva blir mer precisa i våra beräkningar samtidigt som våra leverantörer redovisar allt bättre underlag.

Sammanställningen av vårt klimatbokslut 2021 (scope 1–3) visar ett utsläpp om 5 261 ton CO2e.

Byggavfall

2022 är året då återbruk blev en ännu mer prioriterad fråga inom Åhlin & Ekeroth. Ett ökat återbruk är en viktig del i vår omställning till klimatneutral verksamhet i enlighet med den nationella färdplanen ”Fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn”, som vi valt att följa.
Byggbranschen i Sverige genererar idag 12 miljoner ton avfall per år. Vi på Åhlin & Ekeroth står för cirka 3 000 ton av dessa. Enligt lag ska avfall sorteras vid källan för att öka möjligheten till återvinning och återbruk. Genom återbruk av byggmaterial kan växthusgasutsläppen minska.

Åhlin & Ekeroth strävar efter att följa den s.k. avfallstrappans olika steg. Genom att minimera, återanvända och återvinna material-/energiavfall kan vi motverka att avfall hamnar på deponi utan att hanteras.

Vår kanal för återbruk på vår interna nyhetswebb Insidan är en konkret åtgärd för att minska vårt byggavfall. Här kan platsledningen i projekten kommunicera när det finns överblivet material som kan återbrukas i andra projekt, i stället för att kasseras. Kanalen har vuxit och vi förflyttar även material mellan projekten utan att det hinner blir publicerat.

Våra projekt har blivit mer medvetna i återbruksfrågan och föreslår/medverkar gärna vid en återbruksinventering. Vi har tagit initiativ genom att ge hjälporganisationer en chans att besöka projekten före rivning samt nyttjat auktionssajter för att material och produkter ska få leva vidare.

Åhlin & Ekeroths långsiktiga mål är att minimera avfall och att endast använda förnybart, återvunnet eller återbrukat material.

På våra byggarbetsplatser hanteras dagligen en stor mängd material och byggrelaterade produkter och det genereras avfall i olika former. För att anpassa avfallshanteringen till projektens förutsättningar och undvika onödiga transportkostnader görs tidigt en planering av vilka fraktioner som kommer nyttjas.

En viktig aspekt i vår strävan att minska vårt byggavfall är att bli ännu mer precisa i våra inköp. Att gå på djupet med frågor kring hur mycket material som verkligen kommer behövas hjälper oss att minska vår miljöpåverkan.

2020 2020 2021
Total avfallsmängd (ton) 2 487 2 714 3 373
Andel deponi (%) 11,7 17 14,7
Kg avfall/omsatt tkr 1,8 1,95 2,24

Transporter och energianvändning

För att minska företagets belastning på miljön måste vi öka andelen resor med lägre klimat­avtryck, till exempel genom att välja HVO eller el som drivmedel. Samtidigt måste vi givetvis vidta åtgärder för att minska resandet generellt.

Att vi bara erbjuder våra tjänster i Östergötland, har lokala kontor på våra etableringsorter sam medarbetare som bor i närområdet är ett mycket medvetet val. Det minskar behovet av långa resor och transporter vilket ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder ”Lokalproducerade byggtjänster från länets byggare”.

Transporter omfattar såväl egna resor som leveranser till och från våra byggarbetsplatser. Här ligger en av de stora utmaningarna i omställningen mot en fossilfri verksamhet.

Omställningen till fossilfritt bränsle för våra service- och förmånsbilar fortgår, en del av detta är omställningen från diesel till HVO. Eftersom en stor majoritet av vår fordonsflotta består av just dieseldrivna fordon kan vi på detta sätt göra mycket stor skillnad med en enkel och relativt liten insats. Omställningen till förnybart bränsle görs i samarbete med Energifabriken som erbjuder tio HVO100-tankställen i Östergötland.

Målet för 2022 var att 70 % av vår fordonsflotta ska drivas med el, biogas eller HVO. Vi nådde 63 % under året och ser med anledning av detta över möjligheten att öka omställningstakten.

På flera av våra kontor erbjuder vi sedan en tid tillbaka låne-elcyklar. En uppskattad möjlighet för våra medarbetare att låta bilen stå vid kortare resor inom arbetet.

Elsituationen under 2022, med både elbrist och stigande elpriser, har ökat medvetenheten och belyst vikten av energieffektivisering. Att minska de enkla och ofta onödiga ”energitjuvarna” inom vår verksamhet kan göra en väsentlig skillnad på vårt klimatutsläpp. Med relativt små insatser är detta även ett sätt att ta vårt samhällsansvar kring risken för elbrist och storskaliga strömavbrott. Vi har utvecklat vårt ledningssystem med energirond ihop med skyddsrond för att belysa området.

Ekonomiska och miljömässiga besparingar går hand i hand. Vad gäller elförbrukningen på kontor och i projekt används sedan 2015 förnybar el. Genom en rad olika åtgärder vill vi även energi­effektivisera etableringarna vid våra byggprojekt. Exempel på åtgärder är energibodar, närvarostyrd belysning, LED-lampor samt lösningar för minskad pappersförbrukning.

Miljöanpassade materialval och professionella klimatberäkningar

För att uppfylla miljömässig hållbarhet behöver de byggnader vi skapar miljöanpassas i ännu större utsträckning. Rätt byggmaterial är viktigt för att uppnå minimal påverkan på omgivningen och skapa en sund inomhusmiljö. Ett sätt att miljö­anpassa byggnaden är att välja byggvaror utifrån deras miljö- och hälsoaspekter. Åhlin & Ekeroth använder i huvudsak tre olika system för medvetna materialval; Sunda hus, Byggvarubedömningen och BASTA.

Ska vi kunna uppfylla våra hållbarhetsmål är det givetvis av yttersta vikt att vi får med våra kunder på hållbarhetsresan. Genom att påvisa hållbara alternativ som tillgodoser deras önskemål kan vi vägleda och inspirera dem att göra klimatsmarta val.

Att kunna erbjuda våra kunder professionella klimatberäkningar och LCA-analyser, som påvisar vilken klimatpåverkan nya byggnader kommer att ha, är avgörande för att nå framgång inom detta arbete. Inte minst med tanke på att det från och med 1 januari 2022 åligger varje byggherre att redovisa en klimatdeklaration för nybyggnationen i samband med bygglovsansökan.

Vi känner oss trygga inom klimatkalkylering och vet att vi har vad som krävs för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder till klimatsmarta materialval och hållbara klimatdeklarationer.

Vår aktiva medverkan i nätverket Östergötland Bygger Klimatneutralt ger oss ytterligare möjlighet att uppmuntra såväl våra beställare som våra leverantörer, underleverantörer och konkurrenter till att välja hållbara materialval och metoder.

Trähusbyggnation

På uppdrag av Lindstén Fastigheter påbörjade vi 2016 bygget av Valla Berså i Linköping. När huset stod klart sommaren 2018 var det inta bara Linköpings första flerbostadshus av massivträ, utan också startskottet för Åhlin & Ekeroths satsning inom klimatsmart trähusbyggande. Sedan dess har vi med framgång genomfört flera stora trähusprojekt och det är med glädje vi kan konstatera ett ökande intresse från våra beställare. Det är inte bara vi som byggare som ser fördelarna med ett naturligt byggmaterial som binder koldioxid, kräver färre transporter, är tystare att bygga med och som skapar en unik inomhusmiljö.

Sensommaren 2022 var det inflyttning i HSB brf Björkalund 2 i Norrköping. Ett HSB Östra-projekt med 45 lägenheter fördelade på två flerfamiljshus i fyra plan med träfasad och KL-trästomme. Några månader senare färdigställde vi projekt Kv Gäddan i Norrköping, där vi på uppdrag av Bronsfastigheter byggt ett KL-trähus med fem exklusiva ägarlägenheter. Samma höst invigdes Magasinet/J02 Dynamiken i Ebbepark. Ett projekt där vi tillsammans med vår beställare Sankt Kors kunnat visa att det inte bara är bostadshus som går att bygga i trä. Det sex våningar höga huset är nämligen Linköpings första stora kontorsbyggnad helt i trä.

När vi under 2022 blev en del av koncernen ByggPartnerGruppen öppnades nya möjligheter till erfarenhetsutbyte inom just trähusbyggnation. Intresset för att bygga stort med trä var en av de gemensamma nämnare som fick oss att vilja kroka arm med ByggPartner och Flodéns. Därför blev det också naturligt för oss att skapa en tvärgrupp inom koncernen där vi som systerbolag kan dela våra kunskaper och utvecklas tillsammans.

Med allt fler lyckade referensprojekt i bagaget och en ständigt ökande kunskap inom företaget är trähus idag en viktig del av vårt projekterbjudande. Hittills har vi byggt bostäder och kontorshus med trästomme men vi ser inga begränsningar när det gäller typ av byggnationer. I stället ser vi med spänning fram emot att tillsammans med våra beställare fortsätta utmana materialets möjligheter och användningsområden.


TILLSAMMANS HAR VI KRAFTEN

Vi är väldigt stolta över att vara ett av de ca 2 000 svenska företag som i kraft av vår storlek och omsättning årligen måste upprätta en hållbarhetsredovisning. För visst är det bra att det ställs krav på oss stora aktörer. Inte bara för att vi kan antas ha en stor miljöpåverkan utan också för att vi har resurserna att utforska våra möjligheter att arbeta mera hållbart. De insatser vi på Åhlin & Ekeroth gör inom vår egen hållbarhet är viktiga. Det är dock när vi kan vara ett föredöme för fler av den svenska byggindustrins över 100 000 företag som vi kan göra verklig skillnad. Och varför begränsa oss hit?

Hållbarhet är givetvis ingen branschfråga utan en angelägenhet för alla företag, i Sverige och i övriga världen. Uppgiften att gå före och visa vägen bör med rätta vila på de länder och företag som har musklerna.

Men tillsammans har vi, stora som små, en enorm kraft att hjälpa varandra att identifiera och genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.

Att behöva redovisa vår hållbarhet är nyttigt. Det får oss som företag att kontinuerligt ställa oss frågan: Hur hållbara är vi egentligen? Kanske borde alla ställa sig den frågan, på ett personligt plan? För när allt kommer omkring handlar hållbarhet om människor. Alla kan vi göra en insats och ta ett steg i rätt riktning, såväl på jobbet som på fritiden. Och vet ni. Hållbarhet är ingen omöjlighet. Det är en nödvändighet och som vi redan konstaterat en fantastisk möjlighet!

Med lokalproducerade och hållbara hälsningar från alla oss på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB!