Hållbarhetsredovisning 2021 - Åhlin & Ekeroth

Hållbarhetsredovisning 2021

Lokalproducerat och hållbart från länets byggare

Denna hållbarhetsredovisning omfattar alla bolag inom Åhlin & Ekeroth-koncernen.

HÅLLBARHET – EN FRÅGA OM UTHÅLLIGHET?

”Ett initiativ lika mycket för jordklotets skull som för vår egen. Idag vet vi att vårt hållbarhetsarbete skapar affärsmöjligheter och värdesätts av våra kunder.”

Göran Lundström, Vd, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Göran Lundström

Vad tänker du på när du hör ordet hållbarhet? Kanske associerar du till klimatfrågor och cirkulär ekonomi eller så lutar du mer åt källsortering och återbruk. Begreppet Hållbarhet är flexibelt och betyder olika saker för oss alla.

Idag resonerar vi kring hållbarhetsfrågor ur många olika perspektiv; miljö- och klimatmässiga, sociala och ekonomiska. Åhlin & Ekeroth vill, kan och ska vara med och ta ansvar och bidra till förbättringar inom allt ifrån ekonomi, miljö, arbetsklimat och kundrelationer. Inte bara på jobbet utan även i de lokala samhällen där vi lever och verkar.

Under 2020 bestämde vi oss för att en gång för alla reda ut och sätta ord på vad hållbarhet egentligen innebär för oss, hos oss. Vi tog hjälp av specialister för att lyfta rätt frågor, undersöka vad vi gör rätt, vad vi kan bli bättre på och hur vi ska jobba framåt. Ett initiativ lika mycket för jordklotets skull som för vår egen. Idag vet vi att vårt hållbarhetsarbete skapar affärsmöjligheter och värdesätts av våra kunder.

Arbetet hjälpte oss att sätta grunden för det viktiga hållbarhetsarbete som vi vill ska genomsyra hela vår verksamhet. Under 2021 var vi redo att ta nästa viktiga steg i vår hållbarhetsresa – att mötas, diskutera och få alla medarbetare med på tåget. Så kom bakslaget. Pandemin var inte över.

Kanske handlar hållbarhet om uthållighet? Att inte ge upp när det känns svårt, motigt eller krångligt. Att hitta nya mötesformer och kanaler när inplanerade hållbarhetsmöten och workshops måste ställas in. Att skapa möjligheter för vår klimatgrupp att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att utveckla företagets kompetens inom klimatberäkningar och LCA-analyser. Att via hemmakontor och distansmöten tillvarata det faktum att efterfrågan på större trähusbyggnationer fortsätter att öka.

Jag är väldigt stolt över samtliga medarbetares engagemang. Hur vi tillsammans hållit i och hållit ut och hittat nya hållbara sätt att arbeta!


Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
– Länets byggare i Östergötland

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB grundades i Lin­köp­ing 1987 och erbjuder idag ett komplett utbud av tjänster inom byggsektorn i hela Öster­götland. Vi är ett av Sveriges största privatägda byggföretag med en årsomsättning nära 1,4 miljarder kronor och cirka 400 engagerade och kompetenta medarbetare. Våra kunder är en mix av olika slags uppdragsgivare men oftast anlitas vi av professionella beställare inom regionens näringsliv och offentliga sektor. Uppdragen utförs vanligtvis som total- eller samverkansentreprenad där vi kommer in tidigt i byggprocessen.

Med huvudkontor i Linköping och lokala kontor i Norrköping, Motala, Mjölby och Finspång är vi Länets byggare i Östergötland - en lokalt förankrad partner som med arbetskraft från regionen och närhet till våra projekt erbjuder hållbara och lokalproducerade byggtjänster i vår egen hembygd. Genom vår vision, affärsidé och hållbarhetslöfte sammanfattar vi vårt erbjudande och vår förhoppning inför kommande samarbeten. Det vi bygger idag ska hålla länge, värna vår miljö och skänka glädje för oss, för dig och för kommande generationer.

Vår verksamhet är organiserad i sex olika affärsområden, vart och ett med sin egen unika kompetens och inriktning. Starka delar i en kraftfull helhet med gemensamma resurser, nära samarbeten och givande erfarenhetsutbyten.

”Sveriges mest upp­skattade byggföretag. Det självklara första­handsvalet för med­arbetare, kunder och samarbetspartners.”

Åhlin & Ekeroths vision

”Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet inom bygg­sektorn. Genom lokal förankring, egna resurser och i nära samarbete med våra uppdragsgivare är vi marknadsledande i Östgötaregionen.”

Åhlin & Ekeroths affärsidé

Omsättning


5-årssammanfattning


2021 2020 2019 2018* 2017
Nettoomsättning (tkr) 1 388 561 1 353 464 1 368 763 1 194 957 1 253 909
Resultat efter finansiella poster (tkr) 61 382 97 260 74 195 46 221 61 992
Antal anställda 388 406 440 420 442
Soliditet (%) 38,2 42,3 26,9 28,1 30,5
Eget kapital (tkr) 174 093 175 752 99 647 106 688 121 018
Totalt kapital (tkr) 456 055 415 673 369 884 379 706 397 387

*) Visar sammanlagt resultat av Åhlin & Ekeroth Byggnads AB och Åhlin & Ekeroth Byggservice AB.


EN GENOMLYSNING MED HÅLLBARA RESULTAT

Under 2020 genomförde vi en omfattande genomlysning av företagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. En stor del av organisationen var engagerad i genom­lysningen som syftade till att ge en klar och tydlig bild av vad vi redan gör samt hur vi ska driva vårt hållbarhetsarbete framåt.

Vårt hållbarhetslöfte

Ett av de viktigaste resultaten av vår hållbarhetsgenomlysning är att vi formulerat ett hållbarhetslöfte, en hjälp att ständigt påminna oss om vårt ansvar gentemot oss själva och vår omvärld. Vi ska:

 • Vara det självklara valet för medarbetare, kunder och samarbets­partners i Östergötland när det kommer till social och miljömässig hållbarhet.
 • Ha lokala medarbetare som känner ansvar för vår hembygd.
 • Bygga morgondagens samhällen.
 • Bidra globalt genom att ta ansvar lokalt. 

Vårt hållbarhetsbidrag

Genom att leva upp till vårt hållbarhetslöfte kan vi på följande sätt bidra till ökad hållbarhet såväl lokalt som globalt:

 • Ta samhällsansvar genom att erbjuda ett stort antal lärlingsplatser, praktikplatser och sommarjobb.

 • Ha lokal personal som erbjuds schyssta villkor och individuella utvecklingsmöjligheter.

 • Öka kundernas möjlighet att välja hållbart genom att hjälpa dem med beräkningar och miljösmarta val.

 • Vara en del av en klimatneutral värdekedja 2045 genom Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.

Våra hållbarhetsutmaningar

Att synliggöra utmaningar har en väsentlig roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi har identifierat följande hållbarhetsutmaningar som särskilt viktiga:

 • Fortsätta minska antalen olycksfall genom ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.

 • Minska användandet av miljöfarliga ämnen samt förbättra hanteringen av miljöfarliga ämnen och avfall.

 • Bli bättre på att nå utanför den egna organisationen med information om vårt hållbarhetsarbete.

 • Ytterligare öka förståelsen för miljömässig- och social hållbarhet inom företaget.


VÅRA VIKTIGA VERKTYG

Åhlin & Ekeroths värdegrund är utgångspunkten och kompassen för all vår verk­sam­het och hur vi agerar. Vi har dessutom ett flertal policyer för att tydlig­göra regel­verk och rikt­linjer. Över­­gripande finns vår hållbarhetspolicy samt våra etiska rikt­linjer. De etiska riktlinjerna syftar, i kombination med den branschgemensamma upp­förande­koden, till att mot­verka mutor och korruption inom bygg- och fast­ig­hets­­sektorn. Utöver dessa följer vi ett antal branschgemensamma överens­kommelser, färdplaner och riktlinjer samt deltar i flera olika nätverk.

Vår värdegrund och vision i korthet

Alla medarbetare inom Åhlin & Ekeroth har tillsammans format en vägledande värdegrund som gäller hela verksamheten, såväl internt som externt. Den formuleras genom ett antal värdeord som representerar oss på Åhlin & Ekeroth.

Värdegrunden ger oss ett gemensamt förhållningssätt och gör det enklare att fatta rätt beslut, samtidigt som den ökar vår tydlighet mot omvärlden och attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare. Värdegrunden utgör fundamentet i vår strävan att uppnå vår vision: ”Sveriges mest uppskattade byggföretag. Det självklara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Hållbart ledarskap

Gott ledarskap är viktigt, både för företaget och för individen. Vi strävar efter att hela tiden utveckla och förbättra vårt sätt att leda. Vår ledar­skapsprofil beskriver hur vi vill och bör agera som ledare utifrån vår gemensamma värde­grund.

För att lyfta olika ledarfrågor har vi startat ett ledarforum, en mötesplats för Åhlin & Ekeroths ledare där vi tillsammans kan bygga vidare på vår värdegrund ”Kul i kvadrat” och skapa en gemensam bild av vad den innebär för vårt ledarskap i vardagen.

Under 2021 har vi tyvärr inte kunnat genomföra några ledarforum på grund av Covid. Vi räknar med att kunna återstarta ledarforum under 2022.

Utdrag ur hållbarhetspolicy

Åhlin & Ekeroth vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärs­verksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget. Hållbarhetspolicyn och de etiska riktlinjerna är tätt sammanlänkade. Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och värderingar inom det vida begreppet hållbarhet medan de etiska riktlinjerna beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB har som grundförutsättning att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller företagets värderingar och visar respekt för människor, samhälle, miljö och naturresurser. Åhlin & Ekeroth Byggnads AB ska möta och överträffa alla de förväntningar företagets intressenter har på företagets verksamhet.

Åhlin & Ekeroth har definierat tre fokusområden som är sammankopplade med tre av FNs hållbarhetsmål. Fokusområdena i kombination med FNs hållbarhetsmål, ovanstående grundförutsättning för hållbarhet och de etiska riktlinjerna utgör tillsammans grunden för att identifiera de mest betydelsefulla aspekterna för ett långsiktigt värde­skapande. Läs mer om våra fokusområden nedan.

Utdrag ur etiska riktlinjer

Riktlinjerna utgör ramverket för hur vi inom Åhlin & Ekeroth ska agera och uppträda så att vi säkrar att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och samhälls­ansvarigt korrekt sätt.

Alla som arbetar för eller representerar företaget, individuellt och kollektivt, har ansvar för att uppträda etiskt korrekt. Vi förväntar oss också att våra under­entreprenörer och leverantörer följer våra etiska riktlinjer.

Riktlinjerna ska utgöra grunden för all utbildning inom etik, värderingar, lagar och regelefterlevnad och de ska vara kännetecknande för vårt dagliga arbete.

Riktlinjerna är indelade i följande huvudområden:

 • Bemötande
 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Marknad
 • Mångfald
 • Antikorruption
 • Representation, kundvård, gåvor, resor
 • Mänskliga rättigheter

NKI-mätningar

Vi och våra beställare har en ömsesidig direkt påverkan på varandra. Deras åsikter och syn­punkter är givetvis av ytterst stor vikt för att vi ska kunna utveckla företaget inom såväl håll­barhet som inom andra områden. Därför mäter vi regelbundet kundnöjdhet enligt NKI (Nöjd Kund Index). Mätningen 2019 gav ett index på 80 vilket är en ökning från mätningen 2016 med 3 enheter.

Den visade glädjande också att våra kunder tycker att det är viktigt att vi har en stark och tydlig hållbarhetsprofil. Fyra av fem kunder påpekade detta vilket sporrar oss både att vidareutveckla vår hållbarhetsarbete och att bli ännu bättre på att berätta om det. Nästa NKI-mätning kommer att genomföras under 2022.

FNs globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har enats om 17 globala mål som bidrar till hållbar utveckling och ska uppnås innan 2030. Bland dessa har vi identifierat tre mål där Åhlin & Ekeroth i enlighet med vårt hållbarhetslöfte har extra stor möjlighet att bidra globalt genom att ta ansvar lokalt.

god hälsa

God hälsa och välbefinnande

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om god hälsa och välbefinnande genom att alltid sätta våra medarbetares fysiska och mentala hälsa i första rummet. Genom ett gediget värderingsarbete och aktiva informations- och kompetensförsörjningsinsatser och uppföljningar är arbetsmiljöarbetet en betydelsefull del av vår vardag. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inbegriper förebyggande insatser mot drog- och alkoholmissbruk.

arbetsvillkor

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att erbjuda schyssta och säkra arbetsförhållanden för alla våra anställda. Vi anställer lokalt och främjar samtidigt ungas möjlighet till anställning och praktik. Vi främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla, oavsett roll och funktion inom företaget.

konsumtion

Hållbar konsumtion och produktion

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om hållbar konsumtion och produktion genom ansvarsfull hantering av avfall och kemikalier och hållbar produktion av byggnationer. Vi bidrar till en hållbar användning av naturresurser genom bland annat våra byggnationer i trä, och vi uppmuntrar andra företag att tillämpa hållbara metoder.


MYCKET STARKARE TILLSAMMANS

Branschgemensamma överenskommelser och nätverkssamarbeten

Bygg- och anläggningssektorn är stor och vi kan inte blunda för dess klimatpåverkan. Men med gemensamma insikter, mål och insatser inom hållbarhet kan vi göra enorm skillnad. För oss är det lika viktigt som självklart att följa branschens gemensamma överenskommelser och att aktivt delta i de nätverk som knyter samman dess aktörer och intressenter.

Nationell färdplan för fossilfri konkurrenskraft: bygg- och anläggningssektorn

Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Inom detta initiativ har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fast­ig­hets­sektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimat­påverkan. Därför var det självklart för oss att redan 2019 ansluta oss till den nationella färd­planen ”Fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggnings­sektorn”. Färd­planen har genomsyrat utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete och är ett fokus­område i affärsplanen för perioden 2022–2024.

Regional färdplan för klimatneutralt byggande

Åhlin & Ekeroth är medlem i Cleantech Öster­götland – ett regionalt politiskt oberoende nätverk där människor från näringslivet, offentlig­heten och akademin möts för att lösa samhällets miljö­utmaningar.

Inom detta nätverk har vi varit med och startat Östergötland Bygger Klimatneutralt – ett projekt där ett antal aktörer i bygg- och fastig­hetsbranschen i Östergötland kraftsamlar för att påskynda omställningen. Kraftsamlingen antar formen arbetande nätverk och som medlemmar av dess styrgrupp har vi aktivt medverkat i framtagandet av ÖBKN:s gemensamma Färd­­plan. Den presenterades i september 2020 och tar sikte mot en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja i bygg- och fastig­hetssektorn senast år 2045.


OMRÅDEN SOM FÖRTJÄNAR EXTRA UPPMÄRKSAMHET

Som ett resultat av vår hållbarhetsgenomlysning har vi tagit fram tre viktiga fokusom­råden med tillhörande mål som förtjänar vår fullständiga uppmärksamhet såväl i närtid som på längre sikt.

ÅHLIN & EKEROTHS TRE FOKUSOMRÅDEN:

1

Lokala medarbetare med hjärta för vår hembygd

Nollvision olyckor
Inga olyckor på arbetsplatsen och ingen sjukdom p.g.a. ohälsosam arbets­belastning/kränkande särbehandling.
Medarbetare som trivs och mår bra på jobbet
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för våra befintliga medarbetare och ett självklart förstahandsval för nya medarbetare.
Alla chefer har kunskaper i att hantera ohälsa
Alla chefer, oavsett funktion, ges kunskaper i att hantera hög arbets­belastning och kränkande särbehandling.

2

Bygger morgondagens Östergötland med fokus på hållbara lösningar

Klimatneutral verksamhet
2045 är verksamheten klimatneutral genom minskade koldioxidutsläpp.
Minskat avfall på våra projekt
Totala mängden avfall ska minska på våra projekt.
Alla medarbetare har kunskap om samtliga hållbarhetsmål
Alla medarbetare oavsett funktion inom Åhlin & Ekeroth har kunskap om företagets hållbarhetsmål.

3

Klimatsmarta projekt

Trähus blir en viktig del av vårt projekterbjudande
Vi begränsar oss inte i typ av byggnation utan är ständigt innovativa och
hittar nya användningsområden för vårt trähusbyggande.
Kunskap om trähus ökar inom företaget
Kunskapen om trähusbyggande ökar inom företaget och kompetensen
överförs till fler.
Kunskap om klimatberäkningar ökar inom företaget
Kunskapen ökar så vi kan göra material- och stomval utifrån klimat­beräkningar och LCA-analyser.


SOCIAL HÅLLBARHET

Lokala medarbetare med hjärta för vår hembygd

Vi som jobbar inom Åhlin & Ekeroth är en viktig del av varandras vardag. Vi är alla olika och har inte samma uppgifter, men tillsammans bildar vi en unik helhet. Precis som allt vi producerar, behöver vår organisation vila på en stadig grund med rätt förutsättningar för hållbarhet och framtidstro.

Genom att låta vår gemensamma värdegrund styra vårt sätt att jobba är det enklare att dra åt samma håll, att göra medvetna val kring vad vi tycker är viktigt och hur vi arbetar tillsammans. Värde­grunden fungerar som en kompass som tar ut riktningen i vardagen, i vårt interna samarbete, i medarbetarsamtal, vid rekryteringar och i vårt sätt att möta våra uppdragsgivare och vår omvärld.

Men för att kompassen ska användas och göra nytta måste vi ständigt påminna oss om den, aktivt lyfta in den i medarbetardialogen och se till att den alltid finns tillgänglig. Den finns därför beskriven, förklarad och illustrerad i Åhlin & Ekeroths Vi-bok ”Grundstenar till ett gemensamt bygge” som utgör en viktig del i vår medarbetarintroduktion och som alltid finns tillgänglig både i tryck och digitalt via vår interna nyhetswebb Insidan.

Ett glädjande besked

Under 2021 har vi glädjande nog återanställt flertalet av de medarbetare som vi året innan sa upp på grund av den Coronarelaterade arbetsbristen. Vi har förutom att återanställa även nyanställt både tjänstemän och yrkesarbetare.

Mångfald – lika rättigheter och möjligheter

Utgångspunkten för Åhlin & Ekeroths mångfaldsarbete är att det ska främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det handlar om vårt beroende av varandras insatser och vår vilja att respektera alla människors lika värde. Anställda och praktikanter ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt utan att mötas av fördomar och stereotypa föreställningar. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska kompetens tas till vara oavsett bakgrund eller livssituation och berika alla våra verksamhetsområden.

Med utgångspunkt i Diskrimineringslag 2008:567 (Kap 3, § 5) omfattar Åhlin & Ekeroths arbete med aktiva åtgärder fem områden: arbetsförhållanden, bestämmelser om praxis och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Kompetensutveckling

Byggbranschen är en bransch i ständig förändring. För att behålla och öka vår konkurrenskraft måste vi kontinuerligt utveckla vår kompetens i samklang med marknadens och medarbetarnas behov, krav och önskemål. Det gör vi genom att fortlöpande analysera marknaden och inventera våra befintliga resurser. Har vi den kompetens som krävs just nu och hur behöver vi utvecklas för att möta framtiden? För att underlätta processen har vi ett eget personalsystem som ger oss en uppdaterad överblick över varje medarbetares kompetensprofil.

Genom medarbetarsamtal klargör vi våra medarbetares önskemål och behov samt skapar individuella utvecklingsplaner. Vi matchar personliga mål mot eventuella luckor i kompetensprofilen och mot rådande marknadssituation. Vi lägger stor vikt vid att de kompetenshöjande åtgärderna ska svara mot såväl företagets som medarbetarens mål. Det är när dessa går hand i hand som vår kompetens, kvalitet och konkurrenskraft utvecklas på riktigt.

Kompetensutveckling handlar inte bara om att gå rätt utbildningar och kurser. Det handlar lika mycket om att lära av varandra. Vi jobbar aktivt för att skapa en prestigelös stämning där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter, har god förståelse för varandras olika arbetsuppgifter och stöttar varandra när det behövs. Sådan kunskapsöverföring sker dagligen spontant ute på våra arbetsplatser men även mer strukturerat via vårt gemensamma ledningssystem POVEL, vår interna nyhetswebb Insidan samt via möten och informationsträffar.

Vi är även måna om att den kompetens som finns hos oss ska komma till nytta för dem som står med ena benet på väg in i branschen. Därför välkomnar vi praktikanter och lärlingar till företaget samt erbjuder högskolestudenter möjlighet att praktisera och göra examensarbeten hos oss. Att ge nya förmågor chansen är vårt sätt att trygga återväxten och kvaliteten inom vårt marknadsområde, Östergötland.

Hälsofrämjande arbete

Vi uppmuntrar alla medarbetare till fysisk aktivitet som ett led i att må bra till både kropp och knopp. Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda. Vi uppmuntrar egna initiativ till aktivitet och har de senaste åren arrangerat gemensamma motions­aktiviteter. Uppvärmning före arbetspasset, med fysiska övningar som mjukar upp muskler och leder samt ökar blodcirkulationen, är ett enkelt sätt att förebygga skador i arbetet. Om det görs tillsammans med kollegorna kan det dessutom vara en kul start på dagen. För att stimulera våra medarbetare att värma upp tillsammans har vi under 2021 genomfört en personaltävling med detta tema.

Under året har vi även inlett ett samarbete med den framgångsrika längdskidåkaren Ida Dahl som tillhör världseliten inom långlopp. Via videoklipp med träningstips inspirerar hon nu medarbetarna till skadeförebyggande träning. Eftersom Ida publicerar sina videos på vår Facebook-sida under hashtaggen #hållbarabyggare kan alla som vill ta del av hennes kloka träningstips.

Vart tredje år erbjuds samtliga anställda en hälso­­undersökning där även frågor om levnadsvanor, fysisk arbetsmiljö, psyko­social arbets­miljö och konditions­test ingår.

Varje kvartal skickar vi ut en arbetsmiljöundersökning ”Din arbetsmiljö på 1 minut” till alla tjänstemän. Undersökningen följs upp per affärsområde och stödgrupp. Resultaten från undersökningarna ger oss en bra grund för hur vi ska jobba strategiskt med hälsofrämjande åtgärder så att alla ska må så bra som möjligt.

2019 2020 2021
Total sjukfrånvaro 4,42 % 5,69 % 5,76 %
Frisknärvaro* 53,4 % 47,6 % 47,4 %

*Andelen medarbetare helt utan sjukfrånvaro de senaste 6 månaderna.

Målet för 2021 var att vi skulle sänka vår totala sjukfrånvaro till 4,2 % och öka vår frisknärvaro till 55 %. Att båda siffrorna tyvärr pekar åt fel håll finner sin förklaring i att Coronapandemin inneburit en betydande ökning av såväl sjukfrånvaro som VAB.

Styrkor
 • Lagandan och förtroendet för varandra
 • Den stora ansvarskänslan
 • Stabiliteten
 • Den höga trivseln
Utvecklingsområden
 • Förbättra möteskulturen
 • Fortsätta arbeta med internkommunikation och insidan som verktyg
 • Arbete med återkoppling och feedback
 • Hitta fler möjligheter till utveckling och att lära nytt

54

Emplyee Net Promotor Score (eNPS) är ett mått på sannolikheten att en medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare som just arbetsgivare. Allt över noll anses vara ett bra värde. Åhlin & Ekeroths medarbetare gav oss betygen:

2020: 46
2021: 54

Medarbetarundersökningar

Medarbetarna inom Åhlin & Ekeroth är, och har alltid varit, företaget främsta resurs. Att fånga upp och tillvarata deras åsikter och synpunkter är både självklart och värdefullt ur ett håll­bar­hetsperspektiv.

Som en del i utvecklingen av vårt systematiska arbets­miljöarbete genomförde vi under hösten vår digitala medarbetarundersökning. Samtliga med­arbetare gavs möjlighet att delta anonymt i undersökningen. 244 personer tog tillfället i akt vilket motsvarar en svarsfrekvens på 60 %.

Undersökningsresultatet, som ligger stabilt på en hög och jämn nivå, kan sammanfattas i medarbetarnas aktuella gemensamma beskrivning av företagets styrkor och utvecklingsområden.

Materialet från undersökningen utgör redan ett viktigt underlag för arbetsmiljökommitténs, styrelsens, ledningsgruppens och våra affärsområdens fortsatta prioriteringar och utvecklingsinsatser. Vi kommer därför att fortsätta med årliga medarbetarundersökningar enligt samma modell.

En säker arbetsmiljö

Verksamhet inom bygg- och anläggning innehåller arbetsmoment som kan vara förenade med risker för den enskilde medarbetaren. Vi arbetar ständigt för att våra medarbetare inte ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Alla har ett personligt ansvar att jobba säkert och på ett riskmedvetet sätt. Förebyggande insatser, väl utvecklade rutiner och systematisk uppföljning utgör stommen i vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och bedrivs i samverkan mellan arbetsgivaren, medarbetarna och utsedda skyddsombud. För att kunna arbeta säkert krävs kompetens. Det är därför av största vikt att alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver. Alla tillbud- och olyckor ska rapporteras och utredas så att vi kan vidta åtgärder och lära oss av våra misstag.

Som ett led i att förenkla och förbättra har vi, under året, successivt arbetat med att föra över vår tillbuds-/olycksfallsrapportering från papper till digitalt media via IA-appen. Den är en del av det webbaserade informationssystemet IA som utvecklats av AFA Försäkringar för hantering av avvikelser i arbetsmiljön. IA används i dag i 33 olika branscher. Tanken är att systemet ska göra arbetsplatserna både säkrare och effektivare. Informationen som lagts in i appen går också vidare till skyddsombud och projektansvariga så att alla snabbt blir uppdaterade.

Analys och uppföljning av tillbud, olycksfall, sjukfrånvarostatistik, friskvårdsbidrag med mera sker löpande i styrelse-/ledningsmöten samt i vår arbetsmiljökommitté. Information sprids via möten samt publiceras på vår interna nyhetswebb Insidan, bl a under rubriken Säkerhetsnytt där vi regelbundet i kortfattad form redogör för de arbetsolyckor och tillbud som anmäls inom företaget samt belyser de lärdomar vi bör dra av det inträffade.

2019 2020 2021
Olyckor* 14 11 8

*Gäller vid fler än 1 dags sjukfrånvaro.


MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Från ord till hållbara handlingar

Åhlin & Ekeroths hållbarhetsarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Identifierade betydande miljö­aspekter utgör grunden i arbetet med att formulera mål och prioriteringar. Vårt miljöarbete fokuserar kring de områden där vi påverkar miljön mest:

För att smidigt och effektivt kunna nå ut med aktuell information och nyheter om hållbarhet till hela organisationen har vi skapat kanalen Hållbarhet på vår interna nyhetswebb Insidan.

Certifiering

Åhlin & Ekeroth är certifierat enligt ISO 14001: 2015 samt ISO 9001:2015 och vårt miljöledningssystem är integrerat i det verksamhetsledningssystem vi använder i vårt dagliga arbete. I organisationen finns även god erfarenhet av certifieringssystemen Miljöbyggnad och Svanen. Certifiering av byggnader är ett bra verktyg som underlättar det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor från planeringsskedet till byggnation och drift.

Byggavfall

Byggsektorn står för en stor andel av samhällets avfall. Åhlin & Ekeroths långsiktiga mål är att minimera avfall och att endast använda förnybart, återvunnet eller återbrukat material.

På våra byggarbetsplatser hanteras dagligen en stor mängd material och byggrelaterade produkter och det genereras avfall i olika former. För att anpassa avfallshanteringen till projektens förutsättningar och undvika onödiga transportkostnader görs tidigt en planering av vilka fraktioner som kommer nyttjas.

Under de senaste åren har vi prioriterat åtgärder och kommunikation för att minska de två fraktionerna osorterat avfall och deponi.

Vår kanal för återbruk på vår interna nyhetswebb Insidan är en konkret åtgärd för att minska vårt byggavfall. Här kan platsledningen i projekten kommunicera när det finns överblivet material som kan återbrukas i andra projekt, istället för att kasseras.

En viktig aspekt i vår strävan att minska vårt byggavfall är att bli ännu mer precisa i våra inköp. Att gå på djupet med frågor kring hur mycket material som verkligen kommer behövas hjälper oss att minska vår miljöpåverkan.

2019 2020 2021
Total avfallsmängd (ton) 4 003 2 487 2 714
Andel deponi (%) 7,7 11,7 17
Kg avfall/omsatt tkr 2,9 1,8 1,95

Transporter och energianvändning

Områden där vi har hög miljöpåverkan och där vi kontinuerligt arbetar med energieffektivisering är transporter, uppvärmning, belysning av arbetsplatser och etableringar samt energianvändning i fasta anläggningar. Ekonomiska och miljömässiga besparingar går hand i hand. Vad gäller elförbrukningen på kontor och i projekt används sedan 2015 förnybar el. Genom en rad olika åtgärder vill vi även energieffektivisera etableringarna vid våra byggprojekt. Exempel på åtgärder är energibodar, närvarostyrd belysning, LED-lampor samt lösningar för minskad pappersförbrukning.

På flera av våra kontor erbjuder vi sedan en tid tillbaka låne-elcyklar. En uppskattad möjlighet för våra medarbetare att låta bilen stå vid kortare resor inom arbetet.

För drygt ett år sedan påbörjade vi vår omställning till HVO. Sedan dess tankas merparten av våra dieselbilar med HVO100, ett 100 % förnybart drivmedel, vilket har minskat vårt klimatavtryck med 211 ton CO2e.

Eftersom en stor majoritet av vår fordonsflotta består av just dieseldrivna fordon kan vi på detta sätt göra mycket stor skillnad med en enkel och relativt liten insats. Omställningen till förnybart bränsle görs i samarbete med Energifabriken som erbjuder tio HVO100-tankställen i Östergötland.

Att vi bara erbjuder våra tjänster i Östergötland, har lokala kontor på våra etableringsorter samt medarbetare som bor i närområdet är ett mycket medvetet val. Det minskar behovet av långa resor och transporter vilket ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder ”Lokalproducerade byggtjänster från länets byggare”.

Miljöanpassade materialval och professionella klimatberäkningar

För att uppfylla miljömässig hållbarhet behöver de byggnader vi skapar miljöanpassas i ännu större utsträckning. Rätt byggmaterial är viktigt för att uppnå minimal påverkan på omgivningen och skapa en sund inomhusmiljö. Ett sätt att miljöanpassa byggnaden är att välja byggvaror utifrån deras miljö- och hälsoaspekter. Åhlin & Ekeroth använder i huvudsak tre olika system för medvetna materialval; Sunda hus, Byggvarubedömningen och BASTA.

Ska vi kunna uppfylla våra hållbarhetsmål är det givetvis av yttersta vikt att vi får med våra kunder på hållbarhetsresan. Genom att påvisa hållbara alternativ som tillgodoser deras önskemål kan vi vägleda och inspirera dem att göra klimatsmarta val.

Att kunna erbjuda våra kunder professionella klimatberäkningar och LCA-analyser, som påvisar vilken klimatpåverkan nya byggnader kommer att ha, är avgörande för att nå framgång inom detta arbete. Inte minst med tanke på att det från och med 1 januari 2022 åligger varje byggherre att redovisa en klimatdeklaration för nybyggnationen i samband med bygglovsansökan.

Under 2021 har vi tillsatt en intern klimatgrupp med uppdraget att i god tid inför årsskiftet säkerställa att vi har rätt kompetens, effektiva metoder och smarta verktyg för klimatberäkningar och LCA-analyser. En åtgärd som gör att vi idag känner oss trygga inom klimatkalkylering och vet att vi har vad som krävs för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder till klimatsmarta materialval och hållbara klimatdeklarationer.

Vår aktiva medverkan i nätverket Östergötland Bygger Klimatneutralt ger oss ytterligare möjlighet att uppmuntra såväl våra beställare som våra leverantörer, underleverantörer och konkurrenter till att hållbara materialval och metoder.

Trähusbyggnation

Som byggare har vi i viss mån alltid jobbat med trä. Ett material som till vår glädje börjar ta allt större plats i våra projekt. Under de senaste åren har vi aktivt deltagit i uppförandet av såväl flerbostadshus som kommersiella fastigheter och offentliga lokaler med stomme av massivträ.

Våren 2021 flyttade de första familjerna in i HSB brf Björkalund 1 i Norrköping. Ett HSB Östra-projekt som omfattade totalt 44 lägenheter fördelade på två klimatsmarta flerfamiljshus i fyra plan med träfasad och KL-trästomme. I samma veva färdigställde vi, på uppdrag av Mabro, om- och tillbyggnaden av en gammal industrilokal i Tannefors, Linköping till 4 000 kvm toppmoderna kontors­lokaler med bjälklag och ytterväggar av KL-trä. I november 2021 slutförde vi, på uppdrag av RKHF Kopparsvanen, nybyggnaden av 41 lägenheter för särskilt boende i Åtvidaberg. Huset byggdes med träfasad och med lokalproducerad trästomme från Åtvidabergshus.

Hösten 2021 påbörjades projekt Kv Gäddan där vi, på uppdrag av Bronsfastigheter, bygger ett flerfamiljshus med trästomme och träfasad vid Strömmen i Norrköping. I samma stad pågår arbetet för fullt med HSB brf Björkalund 2 där vi uppför ytterligare 45 klimatsmarta lägenheter med stomme av KL-trä. Samtidigt bygger vi det spektakulära 6-våningshuset Dynamiken i Ebbepark i Linköping. Dynamiken är vår beställare Sankt Kors första byggnad helt i trä. Den ska certifieras enligt miljö­byggnad Silver och ingå i Ebbeparks testbäddsprogram där den bland annat ska stämmas av mot certifieringen NollCO2 och följas upp utifrån såväl klimatnytta som ekonomi. Totalt beräknas koldioxid­påverkan för stommen minska med 79 procent jämfört med konventionell byggteknik.

Till meritlistan lägger vi även det runda trähuset Valla Berså i Linköping (2018, Lindstén Fastigheter) och den faluröda träkyrkan på Furulid utanför Motala (2019, Equmeniakyrkan).

Våra trähusprojekt har inte bara givit oss en stor erfarenhet inom området utan även ökat vårt engagemang för hållbarhetsfrågor och klimatsmart byggande. Till följd av detta medverkar vi nu i det stora forskningsprojektet Timber on Top som handlar om förtätning genom på-/tillbyggnader med bio­baserade prefabricerade byggsystem.

För oss känns det bra i själen att bygga med ett naturligt material som binder koldioxid, kräver färre transporter och ger en renare och trevligare arbetsmiljö. Därför är det också självklart för oss att på bred front verka för ett ökat trähusbyggande.


TILLSAMMANS HAR VI KRAFTEN

Vi är väldigt stolta över att vara ett av de ca 1 600 svenska företag som i kraft av vår storlek och omsättning årligen måste upprätta en hållbarhetsredovisning. För visst är det bra att det ställs krav på oss stora aktörer. Inte bara för att vi kan antas ha en stor miljöpåverkan utan också för att vi har resurserna att utforska våra möjligheter att arbeta mera hållbart. De insatser vi på Åhlin & Ekeroth gör inom vår egen hållbarhet är viktiga. Det är dock när vi kan vara ett föredöme för fler av den svenska byggindustrins över 100 000 företag som vi kan göra verklig skillnad. Och varför begränsa oss hit?

Hållbarhet är givetvis ingen branschfråga utan en angelägenhet för alla företag, i Sverige och i övriga världen. Uppgiften att gå före och visa vägen bör med rätta vila på de länder och företag som har musklerna.

Men tillsammans har vi, stora som små, en enorm kraft att hjälpa varandra att identifiera och genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.

Att behöva redovisa vår hållbarhet är nyttigt. Det får oss som företag att kontinuerligt ställa oss frågan: Hur hållbara är vi egentligen? Kanske borde alla ställa sig den frågan, på ett personligt plan? För när allt kommer omkring handlar hållbarhet om människor. Alla kan vi göra en insats och ta ett steg i rätt riktning, såväl på jobbet som på fritiden. Och vet ni. Hållbarhet är ingen omöjlighet. Det är en nödvändighet och som vi redan konstaterat en fantastisk möjlighet!

Med lokalproducerade och hållbara hälsningar från alla oss på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB!