Hållbarhetsredovisning 2020 - Åhlin & Ekeroth

Hållbarhetsredovisning 2020

Lokalproducerat och hållbart från länets byggare

Denna hållbarhetsredovisning omfattar alla bolag inom Åhlin & Ekeroth-koncernen.

HÅLLBARHET – VILKEN MÖJLIGHET!

”De byggnader vi skapar ska givetvis fortfarande hålla, men det ska även människorna som bygger dem, marken de uppförs på, planeten som bebyggs, ozonlagret som skyddar oss och luften som vi alla andas.”

Göran Lundström, Vd, Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Göran Lundström

Att bygga hållbart, vad betyder det egentligen? Vad betyder det för oss inom Åhlin & Ekeroth Byggnads AB, för våra beställare och för vår omvärld?

På 80-talet, när vi drog igång vår verksamhet var svaret kort och enkelt. Att bygga hållbart handlade då främst om att bygga hus som tålde att användas och som stod pall för väder och vind.

Under årens lopp, och inte minst under senare tid, har begreppet fått en både bredare och djupare innebörd. Idag talar vi om hållbarhet ur såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska perspektiv. Det är vi väldigt glada för eftersom det sätter vår verksamhet i ett större sammanhang och hjälper oss att på ett hållbart sätt ta ansvar för områden som ekonomi, miljö, samhälle, arbetsmiljö, kund­relationer och kvalitet.

De byggnader vi skapar ska givetvis fortfarande hålla, men det ska även människorna som bygger dem, marken de uppförs på, planeten som bebyggs, ozonlagret som skyddar oss och luften som vi alla andas.

När hållbarhet omfattar mer än fysiska ting blir hållbart byggande något som angår oss alla. Under 2020 har vi därför lagt mycket tid och resurser på att genomlysa hela företaget och dess verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett mycket givande arbete som bland annat lärt oss att hållbart byggande skapar mängder av möjligheter och att det dessutom kanske inte behöver vara så svårt och krångligt.

För oss på Åhlin & Ekeroth handlar hållbarhet kort och gott om att ständigt sträva efter att vara ett företag med välmående medarbetare, schyssta affärsmetoder, byggprojekt av högsta möjliga kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan samt kunder så nöjda att de vill anlita oss igen.

Denna redovisning berättar om var vi befinner oss idag, om verktygen som hjälper oss framåt och om målen vi vill nå. Häng gärna med oss på vår hållbarhetsresa och upptäck möjligheterna med hållbarhet!


EN GENOMLYSNING MED HÅLLBARA RESULTAT

Under 2020 har vi genomfört en omfattande genomlysning av företagets verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv. En stor del av organisationen har varit engagerad i genom­lysningen som syftat till att ge en klar och tydlig bild av vad vi redan gör samt hur vi ska driva vårt hållbarhetsarbete framåt.

Vårt hållbarhetslöfte

Ett av de viktigaste resultaten av vår hållbarhetsgenomlysning är att vi formulerat ett hållbarhetslöfte, en hjälp att ständigt påminna oss om vårt ansvar gentemot oss själva och vår omvärld. Vi ska:

 • Vara det självklara valet för medarbetare, kunder och samarbets­partners i Östergötland när det kommer till social och miljömässig hållbarhet.
 • Ha lokala medarbetare som känner ansvar för vår hembygd.
 • Bygga morgondagens samhällen.
 • Bidra globalt genom att ta ansvar lokalt. 

Vårt hållbarhetsbidrag

Genom att leva upp till vårt hållbarhetslöfte kan vi på följande sätt bidra till ökad hållbarhet såväl lokalt som globalt:

 • Ta samhällsansvar genom att erbjuda ett stort antal lärlingsplatser, praktikplatser och sommarjobb.
 • Ha lokal personal som erbjuds schyssta villkor och individuella utvecklingsmöjligheter.
 • Öka kundernas möjlighet att välja hållbart genom att hjälpa dem med beräkningar och miljösmarta val.
 • Vara en del av en klimatneutral värdekedja 2045 genom Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn.

Våra hållbarhetsutmaningar

Att synliggöra utmaningar har en väsentlig roll i vårt hållbarhetsarbete. Under 2020 har vi identifierat följande fem hållbarhetsutmaningar som särskilt viktiga:

 • Fortsätta minska antalen olycksfall genom ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö.
 • Minska användandet av miljöfarliga ämnen samt förbättra hanteringen av miljöfarliga ämnen och avfall.
 • Bli bättre på att nå utanför den egna organisationen med information om vårt hållbarhetsarbete.
 • Ytterligare öka förståelsen för miljömässig- och social hållbarhet inom företaget.

VÅRA VIKTIGA VERKTYG

Åhlin & Ekeroths värdegrund är utgångspunkten och kompassen för all vår verk­sam­het och hur vi agerar. Vi har dessutom ett flertal policyer för att tydlig­göra regel­verk och rikt­linjer. Över­­gripande finns vår hållbarhetspolicy samt våra etiska rikt­linjer. De etiska riktlinjerna syftar, i kombination med den branschgemensamma upp­förande­koden, till att mot­verka mutor och korruption inom bygg- och fast­ig­hets­­sektorn. Utöver dessa följer vi ett antal branschgemensamma överens­kommelser, färdplaner och riktlinjer samt deltar i flera olika nätverk.

Vår värdegrund och vision i korthet

Alla medarbetare inom Åhlin & Ekeroth har tillsammans format en vägledande värdegrund som gäller hela verksamheten, såväl internt som externt. Den formuleras genom ett antal värdeord som representerar oss på Åhlin & Ekeroth.

Värdegrunden ger oss ett gemensamt förhållningssätt och gör det enklare att fatta rätt beslut, samtidigt som den ökar vår tydlighet mot omvärlden och attraktionskraften bland såväl nuvarande som framtida medarbetare. Värdegrunden utgör fundamentet i vår strävan att uppnå vår vision: ”Sveriges mest uppskattade byggföretag. Det självklara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Hållbart ledarskap

Gott ledarskap är viktigt, både för företaget och för individen. Vi strävar efter att hela tiden utveckla och förbättra vårt sätt att leda. Vår ledar­skapsprofil beskriver hur vi vill och bör agera som ledare utifrån vår gemensamma värdegrund.

För att lyfta olika ledarfrågor har vi startat ett ledarforum, en mötesplats för Åhlin & Ekeroths ledare där vi tillsammans kan bygga vidare på vår värdegrund ”Kul i kvadrat” och skapa en gemensam bild av vad det innebär för vårt ledarskap i vardagen. Under 2020 har vi på grund av Corona­pandemin endast genomfört ett ledar­forum (digitalt) med fokus på Nödlägesberedskap. Under 2021 planerar vi ledar­forum med fokus på kränkande särbehandling samt att öka kunskapen om hantering av ohälsa.

”Sveriges mest uppskattade byggföretag. Det självklara förstahandsvalet för medarbetare, kunder och samarbetspartners.”

Åhlin & Ekeroths vision

Utdrag ur hållbarhetspolicy

Åhlin & Ekeroth vill bidra till en hållbar utveckling. Hållbarhetsarbetet ska ha en tydlig koppling till affärs­verksamheten och de värdeskapande processerna inom företaget. Hållbarhetspolicyn och de etiska riktlinjerna är tätt sammanlänkade. Hållbarhetspolicyn definierar våra ställningstaganden och värderingar inom det vida begreppet hållbarhet medan de etiska riktlinjerna beskriver hur vi ska agera för att leva upp till våra ställningstaganden och värderingar.

Åhlin & Ekeroth har som ledande princip att aktivt och ansvarsfullt bidra till en hållbar utveckling genom att affärsverksamheten ska bedrivas på ett sätt som upprätthåller företagets värderingar och visar respekt för människor, samhälle, miljö och naturresurser. Åhlin & Ekeroth ska möta och överträffa alla de förväntningar företagets intressenter har på företagets verksamhet. Hållbarhetspolicyn är indelad i 5 ansvarsområden:

 • Ekonomiskt ansvar
 • Miljöansvar
 • Samhällsansvar
 • Arbetsmiljö
 • Kund- och kvalitetsansvar

Utdrag ur etiska riktlinjer

Riktlinjerna utgör ramverket för hur vi inom Åhlin & Ekeroth ska agera och uppträda så att vi säkrar att vår verksamhet bedrivs på ett etiskt och samhälls­ansvarigt korrekt sätt.

Alla som arbetar för eller representerar företaget, individuellt och kollektivt, har ansvar för att uppträda etiskt korrekt. Vi förväntar oss också att våra under­entreprenörer och leverantörer följer våra etiska riktlinjer.

Riktlinjerna ska utgöra grunden för all utbildning inom etik, värderingar, lagar och regelefterlevnad och de ska vara kännetecknande för vårt dagliga arbete.
Riktlinjerna är indelade i 7 huvudområden:

 • Bemötande
 • Arbetsmiljö
 • Miljö
 • Marknad
 • Mångfald
 • Antikorruption
 • Representation, kundvård, gåvor, resor

NKI-mätningar

Vi och våra beställare har en ömsesidig direkt påverkan på varandra. Deras åsikter och syn­punkter är givetvis av ytterst stor vikt för att vi ska kunna utveckla företaget inom såväl håll­barhet som inom andra områden. Därför mäter vi regelbundet kundnöjdhet enligt NKI (Nöjd Kund Index). Mätningen 2019 gav ett index på 80 vilket är en ökning från mätningen 2016 med 3 enheter.

Den visade glädjande också att våra kunder tycker att det är viktigt att vi har en stark och tydlig hållbarhetsprofil. Fyra av fem kunder påpekade detta vilket sporrar oss både att vidareutveckla vår hållbarhetsarbete och att bli ännu bättre på att berätta om det. Nästa NKI-mätning kommer att genomföras under 2022.

Fn:s globala mål för hållbar utveckling

Världens ledare har enats om 17 globala mål som bidrar till hållbar utveckling och ska uppnås innan 2030. Bland dessa har vi identifierat tre mål där Åhlin & Ekeroth i enlighet med vårt hållbarhetslöfte har extra stor möjlighet att bidra globalt genom att ta ansvar lokalt.

god hälsa

God hälsa och välbefinnande

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om god hälsa och välbefinnande genom att alltid sätta våra medarbetares fysiska och mentala hälsa i första rummet. Genom ett gediget värderingsarbete och aktiva informations- och kompetensförsörjningsinsatser och uppföljningar är arbetsmiljöarbetet en betydelsefull del av vår vardag. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inbegriper förebyggande insatser mot drog- och alkoholmissbruk.

arbetsvillkor

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt genom att erbjuda schyssta, säkra och anständiga arbetsvillkor för alla våra anställda. Vi anställer lokalt och samtidigt främjar ungas möjlighet till anställning och praktik. Vi främjar en trygg och säker arbetsmiljö för alla, oavsett roll och funktion inom företaget.

konsumtion

Hållbar konsumtion och produktion

Åhlin & Ekeroth bidrar till FNs mål om hållbar konsumtion och produktion genom ansvarsfull hantering av avfall och kemikalier och hållbar produktion av byggnationer. Vi bidrar till en hållbar användning av naturresurser genom bland annat våra byggnationer i trä, och vi uppmuntrar andra företag att tillämpa hållbara metoder.


TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Branschgemensamma överenskommelser och nätverkssamarbeten

Bygg- och anläggningssektorn är stor och vi kan inte blunda för dess klimatpåverkan. Men med gemensamma insikter, mål och insatser inom hållbarhet kan vi göra enorm skillnad. För oss är det lika viktigt som självklart att följa branschens gemensamma överenskommelser och att aktivt delta i de nätverk som knyter samman dess aktörer och intressenter.

Nationell färdplan för fossilfri konkurrenskraft: bygg- och anläggningssektorn

Fossilfritt Sverige är ett nationellt initiativ för att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Inom detta initiativ har 22 branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. Därför var det självklart för oss att redan 2019 ansluta oss till den nationella färdplanen ”Fossilfri konkurrenskraft: Bygg- och anläggningssektorn”. Färdplanen har under 2020 genomsyrat utvecklingen av vårt hållbarhetsarbete och är ett fokusområde i affärsplanen för perioden 2020–2022.

Regional färdplan för klimatneutralt byggande

Åhlin & Ekeroth är medlem i Cleantech Öster­götland – ett regionalt politiskt oberoende nätverk där människor från näringslivet, offentlig­heten och akademin möts för att lösa samhällets miljö­utmaningar.

Inom detta nätverk har vi under 2020 varit med och startat Östergötland Bygger Klimatneutralt – ett projekt där ett antal aktörer i bygg- och fastig­hetsbranschen i Östergötland kraftsamlar för att påskynda omställningen. Kraftsamlingen antar formen arbetande nätverk och som medlemmar av dess styrgrupp har vi aktivt medverkat i framtagandet av ÖBKN:s gemensamma Färd­­plan. Den presenterades i september 2020 och tar sikte mot en halverad klimatpåverkan för hela bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 2030 och en klimatneutral värdekedja i bygg- och fastig­hetssektorn senast år 2045.


OMRÅDEN SOM FÖRTJÄNAR EXTRA UPPMÄRKSAMHET

Som ett resultat av vår hållbarhetsgenomlysning, har vi under 2020 tagit fram tre viktiga fokusområden med tillhörande mål som förtjänar vår fullständiga uppmärksamhet såväl i närtid som på längre sikt.

ÅHLIN & EKEROTHS TRE FOKUSOMRÅDEN:

1

Lokala medarbetare med hjärta för vår hembygd

Nollvision olyckor
Inga olyckor på arbetsplatsen och ingen sjukdom p.g.a. ohälsosam arbets­belastning/kränkande särbehandling.
Medarbetare som trivs och mår bra på jobbet
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för våra befintliga medarbetare och ett självklart förstahandsval för nya medarbetare.
Alla chefer har kunskaper i att hantera ohälsa
Alla chefer, oavsett funktion, ges kunskaper i att hantera hög arbets­belastning och kränkande särbehandling.

2

Bygger morgondagens Östergötland med fokus på hållbara lösningar

Klimatneutral verksamhet
2045 är verksamheten klimatneutral genom minskade koldioxidutsläpp.
Minskat avfall på våra projekt
Totala mängden avfall ska minska på våra projekt.
Alla medarbetare har kunskap om samtliga hållbarhetsmål
Alla medarbetare oavsett funktion inom Åhlin & Ekeroth har kunskap om företagets hållbarhetsmål.

3

Klimatsmarta projekt

Trähus blir en viktig del av vårt projekterbjudande
Vi begränsar oss inte i typ av byggnation utan är ständigt innovativa och
hittar nya användningsområden för vårt trähusbyggande.
Kunskap om trähus ökar inom företaget
Kunskapen om trähusbyggande ökar inom företaget och kompetensen
överförs till fler.
Kunskap om klimatberäkningar ökar inom företaget
Kunskapen ökar så vi kan göra material- och stomval utifrån klimat­beräkningar och LCA-analyser.


SOCIAL HÅLLBARHET

Lokala medarbetare med hjärta för vår hembygd

Vi som jobbar inom Åhlin & Ekeroth är en viktig del av varandras vardag. Vi är alla olika och har inte samma uppgifter, men tillsammans bildar vi en unik helhet. Precis som allt vi producerar, behöver vår organisation vila på en stadig grund med rätt förutsättningar för hållbarhet och framtidstro.

Genom att låta vår gemensamma värdegrund styra vårt sätt att jobba är det enklare att dra åt samma håll, att göra medvetna val kring vad vi tycker är viktigt och hur vi arbetar tillsammans. Värdegrunden fungerar som en kompass som tar ut riktningen i vardagen, i vårt interna samarbete, i medarbetarsamtal, vid rekryteringar och i vårt sätt att möta våra uppdragsgivare och vår omvärld.

Men för att kompassen ska användas och göra nytta måste vi ständigt påminna oss om den, aktivt lyfta in den i medarbetardialogen och se till att den alltid finns tillgänglig. Den finns därför beskriven, förklarad och illustrerad i Åhlin & Ekeroths Vi-bok ”Grundstenar till ett gemensamt bygge” som utgör en viktig del i vår medarbetarintroduktion och som alltid finns tillgänglig både i tryck och digitalt via vår interna nyhetswebb Insidan.

Medarbetare i siffror

Under 2020 har vi varit något färre medarbetare än under 2019. Det finns två tydliga förklaringar till detta. Som en strategisk åtgärd för ekonomisk hållbarhet har vi valt att överlåta vår markverksamhet till vår delägda samarbetspartner Total Entreprenad i Motala AB (TEAB). Majoriteten av våra tidigare anställda inom mark är nu verksamma inom detta bolag. Precis som många andra företag har vi påverkats negativt av Coronapandemin och dess effekter. Till följd av Coronarelaterad arbetsbrist har vi tyvärr tvingats göra ett mindre antal uppsägningar.

Mångfald – lika rättigheter och möjligheter

Utgångspunkten för Åhlin & Ekeroths mångfaldsarbete är att det ska främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det handlar om vårt beroende av varandras insatser och vår vilja att respektera alla människors lika värde. Anställda och praktikanter ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt utan att mötas av fördomar och stereotypa föreställningar. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska kompetens tas till vara oavsett bakgrund eller livssituation och berika alla våra verksamhetsområden.

Med utgångspunkt i Diskrimineringslag 2008:567 (Kap 3, § 5) omfattar Åhlin & Ekeroths arbete med aktiva åtgärder fem områden: arbetsförhållanden, bestämmelser om praxis och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Kompetensutveckling

Byggbranschen är en bransch i ständig förändring. För att behålla och öka vår konkurrenskraft måste vi kontinuerligt utveckla vår kompetens i samklang med marknadens och medarbetarnas behov, krav och önskemål. Det gör vi genom att fortlöpande analysera marknaden och inventera våra befintliga resurser. Har vi den kompetens som krävs just nu och hur behöver vi utvecklas för att möta framtiden? För att underlätta processen har vi ett eget personalsystem som ger oss en uppdaterad överblick över varje medarbetares kompetensprofil.

Genom medarbetarsamtal klargör vi våra medarbetares önskemål och behov samt skapar individuella utvecklingsplaner. Vi matchar personliga mål mot eventuella luckor i kompetensprofilen och mot rådande marknadssituation. Vi lägger stor vikt vid att de kompetenshöjande åtgärderna ska svara mot såväl företagets som medarbetarens mål. Det är när dessa går hand i hand som vår kompetens, kvalitet och konkurrenskraft utvecklas på riktigt.

Kompetensutveckling handlar inte bara om att gå rätt utbildningar och kurser. Det handlar lika mycket om att lära av varandra. Vi jobbar aktivt för att skapa en prestigelös stämning där vi delar med oss av våra kunskaper och erfarenheter, har god förståelse för varandras olika arbetsuppgifter och stöttar varandra när det behövs. Sådan kunskapsöverföring sker dagligen spontant ute på våra arbetsplatser men även mer strukturerat via vårt gemensamma ledningssystem POVEL, vår interna nyhetswebb Insidan samt via möten och informationsträffar.

Vi är även måna om att den kompetens som finns hos oss ska komma till nytta för dem som står med ena benet på väg in i branschen. Därför välkomnar vi praktikanter och lärlingar till företaget samt erbjuder högskolestudenter möjlighet att praktisera och göra examensarbeten hos oss. Att ge nya förmågor chansen är vårt sätt att trygga återväxten och kvaliteten inom vårt marknadsområde, Östergötland.

Hälsofrämjande arbete

Vi uppmuntrar alla medarbetare till fysisk aktivitet som ett led i att må bra till både kropp och knopp. Friskvårdsbidrag erbjuds alla anställda. Vi uppmuntrar egna initiativ till aktivitet och har de senaste åren arrangerat gemensamma motions­aktiviteter. Uppvärmning före arbetspasset, med fysiska övningar som mjukar upp muskler och leder samt ökar blodcirkulationen, är ett enkelt sätt att förebygga skador i arbetet. Om det görs tillsammans med kollegorna kan det dessutom vara en kul start på dagen. För att stimulera våra medarbetare att värma upp tillsammans har vi under 2020 genomfört en personaltävling med detta tema.

Vart tredje år erbjuds samtliga anställda en hälso­undersökning där även frågor om levnadsvanor, fysisk arbetsmiljö, psyko­social arbets­miljö och konditions­test ingår. 2019 års undersökning visade på höga resultat för god stäm­ning med kollegor, energinivå och ”lagom” nivå av stress. Våra utmaningar enligt resul­tatet hand­lar delvis om livsstilsvanor som kost, motion, alkohol och tobak, men också om fysiska aspekter som besvär i rörelseapparaten samt en på­frestande fysisk arbetsmiljö. Nästa hälsoundersökning kommer att genomföras år 2022.

Varje kvartal skickar vi ut en arbetsmiljöundersökning ”Din arbetsmiljö på 1 minut” till alla tjänstemän. Undersökningen följs upp per affärsområde och stödgrupp. Resultaten från undersökningarna ger oss en bra grund för hur vi ska jobba strategiskt med hälsofrämjande åtgärder så att alla ska må så bra som möjligt.

2019 2020
Total sjukfrånvaro 4,42 % 5,69 %
Frisknärvaro* 53,44 % 47,65 %

*Andelen medarbetare helt utan sjukfrånvaro de senaste 6 månaderna.

Målet för 2020 var att vi skulle sänka vår totala sjukfrånvaro till 4,2 % och öka vår frisknärvaro till 55 %. Att båda siffrorna tyvärr pekar åt fel håll finner sin förklaring i att Coronapandemin inneburit en betydande ökning av såväl sjukfrånvaro som VAB.

Styrkor
 • Det finns en stor ansvarskänsla.
 • Det finns en god laganda – man får hjälp när det behövs.
 • Vi har en hög trivsel.
 • Bra arbetskamrater.
 • Stor sannolikhet att rekommendera oss som arbetsgivare.
Utvecklingsområden
 • Stimulera användandet av Insidan – vår primära informationskanal.
 • Förbättra möteskulturen.
 • Bli bättre på feedback.
 • Stärka vi-känslan ännu mer.

46

Emplyee Net Promotor Score (eNPS) är ett mått på sannolikheten att en medarbetare rekommenderar sin arbetsgivare som just arbetsgivare. Allt över noll anses vara ett bra värde. Åhlin & Ekeroths medarbetare gav företaget ett eNPS på 46 i 2020 års med­arbetarundersökning!

Medarbetarundersökningar

Medarbetarna inom Åhlin & Ekeroth är, och har alltid varit, företaget främsta resurs. Att fånga upp och tillvarata deras åsikter och synpunkter är både självklart och värdefullt ur ett håll­bar­hetsperspektiv.

Som en del i utvecklingen av vårt systematiska arbetsmiljöarbete genomförde vi under hösten 2020 vår första stora digitala medarbetarundersökning. Samtliga medarbetare gavs möjlighet att delta anonymt i undersökningen. 258 personer tog tillfället i akt vilket motsvarar en svarsfrekvens på 70 %.

Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i medarbetarnas aktuella gemensamma beskrivning av företagets styrkor och utvecklings­områden.

Materialet från undersökningen utgör redan ett viktigt underlag för arbetsmiljökommitténs, styrelsens, ledningsgruppens och våra affärsområdens fortsatta prioriteringar och utvecklingsinsatser. Vi kommer därför att fortsätta med årliga medarbetarundersökningar enligt samma modell.

En säker arbetsmiljö

Verksamhet inom bygg- och anläggning innehåller arbetsmoment som kan vara förenade med risker för den enskilde medarbetaren. Vi arbetar ständigt för att våra medarbetare inte ska drabbas av ohälsa eller komma till skada på grund av arbetet. Alla har ett personligt ansvar att jobba säkert och på ett riskmedvetet sätt. Förebyggande insatser, väl utvecklade rutiner och systematisk uppföljning utgör stommen i vårt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör och bedrivs i samverkan mellan arbetsgivaren, medarbetarna och utsedda skyddsombud. För att kunna arbeta säkert krävs kompetens. Det är därför av största vikt att alla medarbetare får den introduktion och utbildning de behöver. Alla tillbud- och olyckor ska rapporteras och utredas så att vi kan vidta åtgärder och lära oss av våra misstag.

Analys och uppföljning av tillbud, olycksfall, sjukfrånvarostatistik, friskvårdsbidrag med mera sker löpande i styrelse-/ledningsmöten samt i vår arbetsmiljökommitté. Information sprids via möten samt publiceras på vår interna nyhetswebb Insidan, bl a under rubriken Säkerhetsnytt där vi regelbundet i kortfattad form redogör för de arbetsolyckor och tillbud som anmäls inom företaget samt belyser de lärdomar vi bör dra av det inträffade.

2020 hade vi 11 olyckor som krävde mer än en dags sjukfrånvaro. Vårt mål var att det skulle under­stiga 15 st.


MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Från ord till hållbara handlingar

Åhlin & Ekeroths hållbarhetsarbete sker på alla nivåer i organisationen och är en integrerad del av verksamheten. Identifierade betydande miljö­aspekter utgör grunden i arbetet med att formulera mål och prioriteringar. Vårt miljöarbete fokuserar kring de områden där vi påverkar miljön mest:

För att smidigt och effektivt kunna nå ut med aktuell information och nyheter om hållbarhet till hela organisationen har vi skapat kanalen Hållbarhet på vår interna nyhetswebb Insidan.

Certifiering

Åhlin & Ekeroth är certifierat enligt ISO 14001: 2015 och vårt miljöledningssystem är integrerat i det verksamhetsledningssystem vi använder i vårt dagliga arbete. I organisationen finns även erfarenhet av certifieringssystemet Miljöbyggnad. Certifiering av byggnader är ett bra verktyg som underlättar det systematiska arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor från planeringsskedet till byggnation och drift.

Byggavfall

Vi har sedan tidigare satt som långsiktigt mål att sänka vår totala mängd avfall inom såväl nyproduktion som inom service- och ombyggnads­projekt. För 2020 hade vi dessutom satt upp specifika miljömål för hur stor andel av vårt totala avfall som fick utgöras av deponi respektive osorterat avfall.

Under 2020 utgjorde andelen deponi 11,7 % av vårt totala avfall vilket överskred vårt miljömål (8 %) med 3,7 procentenheter. Andelen osorterat avfall utgjorde 16,7 % vilket överskred vårt miljö­mål (15 %) med 1,7 procentenheter.

Den 1 augusti 2020 trädde en ny lag i kraft som innebär att allt avfall måste sorteras vid källan och att inget osorterat avfall får lämna byggarbetsplatsen. Att vi under perioden augusti till december ställt om hanteringen i enlighet med denna lag har givetvis påverkat ovanstående siffror. Inte desto mindre är de en tydlig indikation på att vi parallellt med efterföljandet av lagen om noll procentenheter osorterat kan och ska göra mer för att minska andelen deponi.

En konkret åtgärd för att minska vårt byggavfall är att vi skapat en kanal för återbruk på vår interna nyhetswebb Insidan. Här kan platsledningen i projekten kommunicera om det finns överblivet material som kan återbrukas i andra projekt istället för att kasseras.

En viktig aspekt i vår strävan att minska vårt bygg­avfall är att bli ännu mer precisa i våra inköp. Att gå på djupet med frågor kring hur mycket material som verkligen kommer behövas hjälper oss att minska vår miljöpåverkan.

Matavfall

Medvetna om att varje litet steg i rätt riktning är viktigt har vi under 2020 skapat bättre möjlig­heter att sortera ut matavfall på våra kontor. Med separata sopbehållare för matavfall samt tydlig skyltning i samtliga lunch- och fikarum ser vi redan goda resultat av denna åtgärd.

Transporter och energianvändning

Områden där vi har hög miljöpåverkan och där vi kontinuerligt arbetar med energieffektivisering är transporter, uppvärmning, belysning av arbetsplatser och etableringar samt energianvändning i fasta anläggningar. Ekonomiska och miljömässiga besparingar går hand i hand. Vad gäller elförbrukningen på kontor och i projekt används sedan 2015 miljömärkt el. Genom en rad olika åtgärder vill vi även energi­effektivisera etableringarna vid våra byggprojekt. Exempel på åtgärder är energibodar, närvarostyrd belysning, LED-lampor samt lösningar för minskad pappersförbrukning.

På flera av våra kontor erbjuder vi sedan en tid tillbaka låne-elcyklar. En uppskattad möjlighet för våra medarbetare att låta bilen stå vid kortare resor inom arbetet.

Sedan oktober 2020 tankar vi merparten av våra dieselbilar med HVO100, ett 100 % förnybart drivmedel som kraftigt minskar fordonens koldioxidutsläpp.

Eftersom en stor majoritet av vår fordonsflotta består av just dieseldrivna fordon kan vi på detta sätt göra mycket stor skillnad med en enkel och relativt liten insats. Omställningen till förnybart bränsle görs i samarbete med Energifabriken som erbjuder tio HVO100-tank­ställen i Östergötland.

För att ytterligare förenkla för våra medarbetare finns, i ett första steg, även möjligheten att tanka HVO100 från en mobil tankstation vid vårt huvudkontor i Linköping. Eftersom vi gärna vill inspirera fler företag att minska sina koldioxidutsläpp har våra fordon fått ett tillägg i sin bildekor så att det tydligt framgår att vi tankar fossilfritt och bygger en hållbar framtid.

Att vi bara erbjuder våra tjänster i Östergötland, har lokala kontor på våra etableringsorter samt medarbetare som bor i närområdet är ett mycket medvetet val. Det minskar behovet av långa resor och transporter vilket ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder ”Lokalproducerade byggtjänster från länets byggare”.

Miljöanpassade materialval

För att uppfylla miljömässig hållbarhet behöver de byggnader vi skapar miljöanpassas i ännu större utsträckning. Rätt byggmaterial är viktigt för att uppnå minimal påverkan på omgivningen och skapa en sund inomhusmiljö. Ett sätt att miljöanpassa byggnaden är att välja byggvaror utifrån deras miljö- och hälsoaspekter. Åhlin & Ekeroth använder i huvudsak tre olika system för medvetna materialval; Sunda hus, Byggvarubedömningen och BASTA.

Ska vi kunna uppfylla våra hållbarhetsmål är det givetvis av yttersta vikt att vi får med våra kunder på hållbarhetsresan. Genom att påvisa hållbara alternativ som tillgodoser deras önskemål, samt vara behjälpliga med klimat- och hållbarhetsberäkningar, kan vi vägleda och inspirera dem att göra klimatsmarta val.

Genom vår aktiva medverkan i nätverket Öster­götland Bygger Klimatneutralt kan vi uppmuntra såväl våra beställare som våra leverantörer, underleverantörer och konkurrenter till att göra hållbara materialval och tillämpa hållbara metoder.

Trähusbyggnation

Som byggare har vi i viss mån alltid jobbat med trä. Ett material som till vår glädje börjar ta allt större plats i våra projekt. Under de senaste åren har vi aktivt deltagit i uppförandet av såväl flerbostadshus som kommersiella fastigheter och offentliga lokaler med stomme av massivträ.

Inom stadsutvecklingsprojektet Ebbepark i Linköping, där vi redan uppfört flera spännande träkonstruktioner, bygger vi nu J02-huset med sex våningar helt i trä. I Tannefors skapar vi just nu Trafikverkets nya kontor genom att förädla en gammal industrilokal som får nya bjälklag och ytterväggar av massivträ. Samtidigt bygger vi HSB brf Björkalund med KL-trästomme och träfasad i Norrköping samt ett äldreboende med trästomme och träfasad i Åtvidaberg. Till meritlistan lägger vi även det runda trähuset Valla Berså i Linköping och den faluröda träkyrkan på Furulid i Motala.

Våra trähusprojekt har inte bara givit oss en stor erfarenhet inom området utan även ökat vårt engagemang för hållbarhetsfrågor och klimatsmart byggande. Till följd av detta medverkar vi nu i det stora forskningsprojektet Timber on Top som handlar om förtätning genom på-/tillbyggnader med bio­baserade prefabricerade byggsystem.

För oss känns det bra i själen att bygga med ett naturligt material som binder koldioxid, kräver färre transporter och ger en renare och trevligare arbetsmiljö. Därför är det också självklart för oss att på bred front verka för ett ökat trähusbyggande.

TILLSAMMANS HAR VI KRAFTEN

Vi är väldigt stolta över att vara ett av de ca 1 600 svenska företag som i kraft av vår storlek och omsättning årligen måste upprätta en hållbarhetsredovisning. För visst är det bra att det ställs krav på oss stora aktörer. Inte bara för att vi kan antas ha en stor miljöpåverkan utan också för att vi har resurserna att utforska våra möjligheter att arbeta mera hållbart. De insatser vi på Åhlin & Ekeroth gör inom vår egen hållbarhet är viktiga. Det är dock när vi kan vara ett föredöme för fler av den svenska byggindustrins 110 832 företag som vi kan göra verklig skillnad. Och varför begränsa oss hit?

Hållbarhet är givetvis ingen branschfråga utan en angelägenhet för alla företag, i Sverige och i övriga världen. Uppgiften att gå före och visa vägen bör med rätta vila på de länder och företag som har musklerna.

Men tillsammans har vi, stora som små, en enorm kraft att hjälpa varandra att identifiera och genomföra de nödvändiga förändringar som krävs för en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid.

Att behöva redovisa vår hållbarhet är nyttigt. Det får oss som företag att kontinuerligt ställa oss frågan: Hur hållbara är vi egentligen? Kanske borde alla ställa sig den frågan, på ett personligt plan? För när allt kommer omkring handlar hållbarhet om människor. Alla kan vi göra en insats och ta ett steg i rätt riktning, såväl på jobbet som på fritiden. Och vet ni. Hållbarhet är ingen omöjlighet. Det är en nödvändighet och som vi redan konstaterat en fantastisk möjlighet!

Med lokalproducerade och hållbara hälsningar från alla oss på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB!